สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงภัคจิรา  แซ่ซิว
 
1. นางพรพิศ  รัตนพันธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พึ่งตั้ง
 
1. นางอุไร  ชูช่วย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ทองอร่าม
2. เด็กชายณัฐปคัลถ์  อินโท
 
1. นางอุไร  ชูช่วย
2. นางกัลยา  จันทสุบรรณ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญานิกา  ทัศนา
2. เด็กชายพิชญุตม์  เรืองโรจน์
 
1. นางอุไร  ชูช่วย
2. นางกัลยา  จันทสุบรรณ