สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระเสาะ สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนูรฮายาตี  บือราเฮง
 
1. นางสาวปาตีเมาะ  สิเด๊ะ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซุลฟาร์  มามะ
2. เด็กหญิงซูไฮบะห์  ตาเห
3. เด็กหญิงนาซีละห์  โตะเหะ
4. เด็กชายนิตุรกี  โดะแอ
5. เด็กชายนิมหาธีร์  ยามูสะนอ
6. เด็กหญิงนูรฮัสลีซา  ลา
7. เด็กหญิงนูรฮาตีนี  ตือโละ
8. เด็กหญิงลาตีปะห์  กียะ
9. เด็กหญิงสูไรยา  ยาปา
10. เด็กชายอนันต์  เจะนะ
11. เด็กหญิงอันนิสา  เจ๊ะมะ
12. เด็กชายอัสมี  สาเตะ
13. เด็กหญิงอามีนี  กูนิง
14. เด็กหญิงอาวาตีฟ  เจะเย็ง
15. เด็กหญิงโซเฟีย  เจะนะ
 
1. นางสาวฮาซือนะ  ยือแร
2. นางเฟาซียะห์  พิทักษ์จิต
3. นางสาวนูรรอยฮัน  ลาเต๊ะ
4. นางอามีเนาะ  มังสมาน
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 79.995 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายต่วนฮาฟิส  กูเง๊าะ
2. เด็กหญิงมูรณี  โต๊ะเตะ
3. เด็กชายอาซูวัน  ละปูยะ
 
1. นายอดุลย์  สาเมาะ
2. นางสาวนูรรอยฮัน  ลาเต๊ะ