สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายต่วนซูไฮมาน  ต่วนปูเตะ
2. เด็กหญิงนารีณีย์  ยะรัง
3. เด็กหญิงอามีนาห์  โว๊ะ
 
1. นายรุสลัน  สาแล
2. นายฟัรฮาม  เจ๊ะแม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61.73 ทองแดง 7 1. เด็กชายซีดิก  ตูแป
2. เด็กชายมะรุสลัม  ตาเนาะ
 
1. นายรุสลัน  สาแล
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายซาฟีรา  กูนา
2. เด็กหญิงซาเบีย  แวหะยี
3. เด็กหญิงนาเดีย  สือรี
4. เด็กหญิงนูรีฮาน  แวนุเซง
5. เด็กหญิงฟิรฮัน  อาแว
6. เด็กหญิงมารีนา  หะยีกาเดร์
7. เด็กชายมูฮัมหมัดอาบีดีน  หะมะ
8. เด็กหญิงอัยมัน  เจ๊ะมะ
9. เด็กหญิงเจ๊ะนุรมี  โว๊ะ
10. เด็กหญิงแวซารีณี  ดอเลาะ
 
1. นายฮัมดี  กามา
2. นายรุสลัน  สาแล
3. นางสาวนุรไอนี  กาซอ