สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 50.83 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงมานา   สือแมง
 
1. นางสุดจิตร์   เฮ้าประมงค์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายปุตรากะห์ฟี   กูจิ
 
1. นายปรานัย   บุญยอด
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนูรนัจมี   กูจิ
 
1. นางมารียะ  เจาะกลาดี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77.333 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนูรอาซีกีน   ลือไบซา
2. เด็กหญิงมุสลีมะห์   บือแน
3. เด็กหญิงยัสมิน    ดอเลาะ
 
1. นางคอมารียะ   สามะ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอามีเนาะ   ลือแบซา
2. เด็กหญิงฮุสนา   บอสู
 
1. นางคอมารียะ   สามะ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 61 ทองแดง 6 1. เด็กชาย อิรฟาน   จารง
2. เด็กชายนูรดีน   ยีดาเฮ
 
1. นางสาวคอมารียะ  สามะ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.333 เงิน 6 1. เด็กหญิงซูไรดา   เซ็นมาด
 
1. นางกิริณี   พรหมจันทร์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอนีตา   มามะ
 
1. นางนิดา  จารง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงซูฮาดา   ดอเลาะ
2. เด็กหญิงนูรีนา    บือแน
3. เด็กหญิงอัยนา   ราเด็ง
 
1. นางสาวมารีย๊ะ   เจาะกลาดี
2. นางวิไลพร   แก้วเหมือน
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82.334 ทอง 4 1. เด็กชายอาบีดิน   กาหลง
2. เด็กชายฮาฟิต   ยือเลาะ
 
1. นายมูฮัมหมัดอัรซาด   ลือแบซา
2. นางสาว แวดะห์   ปาลายา
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80.998 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบัสรี   ลือแบซา
2. เด็กชายฟัรฮาน   กูบู
 
1. นายมูฮัมหมัดอัรซาด   ลือแบซา
2. นางสาวแวดะห์  ปาลายา
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 71 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชีฟาอ์   มันยูนุ
 
1. นางสาวนูรไอนี   ดาหะตอ
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 73 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฮานีฟา   สาและ
 
1. นางสาวนูรไอนี   ดาหะตอ