สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแขนท้าว สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Dancers ลูกทุ่ง ป.1-ป.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซาเรีย  เจะเอง
2. เด็กหญิงนิซูหัยลา  นิกะจิ
3. เด็กหญิงฟาซียะห์  อาแวบือซา
4. เด็กหญิงฟาดีละห์  ดาโอะ
5. เด็กชายมูฮัมหมัดอิมราม  ดอเลาะ
6. เด็กหญิงรุสนา  นิแห
7. เด็กหญิงสุรียาณี  นาแว
8. เด็กชายอัฟฟาน  กียะ
9. เด็กหญิงอาทิยา  ซูโล
10. เด็กชายอามีราน  เจ๊ะแม็ง
 
1. นางยามารีเยาะ  เจะเลาะ
2. นางสาวกุสุมา  หะยีมะลี
3. นางสาวกัญญนา  เบญจมนัสกุล
4. นางนัสรินทร์  ดือเร๊ะ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงนูรีซะ  ดาโอะ
2. เด็กหญิงอัฟนาน  มะมิง
 
1. นายมูฮัมหมัด  หะยีมะลี
2. นายสมหมัย  หะยีมะลี
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80.333 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฆอสะนะ  เจ๊ะกาเดร์
2. เด็กหญิงนูรฟาน  วาเง๊าะ
 
1. นายสมหมัย  หะยีมะลี
2. นางนัสรินทร์  ดือเร๊ะ