สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนโนรี สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอิบติฮาล  สามะ
 
1. นางสาวมาริแย  มะเละ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงซูฮัยฟะห์  หะมะ
 
1. นางอามีเนาะ  สาแมสารี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนาเดีย  ตีลี
 
1. นางอามีเนาะ  สาแมสารี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายยะห์ยา  สะอะ
2. เด็กชายอิมรอน  โตะกียะ
 
1. นายสาหยิด  วาเลาะ