สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนโนรี สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอิบติฮาล  สามะ
 
1. นางสาวมาริแย  มะเละ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงซูฮัยฟะห์  หะมะ
 
1. นางอามีเนาะ  สาแมสารี
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงซอบารีย๊ะ  อีแต
2. เด็กหญิงซารีฟา  แขวงบู
3. เด็กหญิงนูรฟาดีละห์  เกะมาซอ
 
1. นางฟานีดา  วันอิดริส
2. นางนูรีย๊ะห์  เดหลำ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนาเดีย  ตีลี
 
1. นางอามีเนาะ  สาแมสารี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายยะห์ยา  สะอะ
2. เด็กชายอิมรอน  โตะกียะ
 
1. นายสาหยิด  วาเลาะ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 68.82 ทองแดง 5 1. เด็กชายสัยนูบีลาล  เกะมาซอ
2. เด็กชายสุรชาติ  บือซา
 
1. นายสาหยิด  วาเลาะ
2. นางฟานีดา  วันอิดริส
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงนิสุไวบะห์  ดาราโอะ
2. เด็กชายมูหัมมะมาซูลัม  สะแม
 
1. นางนูรียะห์  ดอเลาะ
2. นางอามีเนาะ  สาแมสารี
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79.665 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงซารีม๊ะ  สาและ
2. เด็กหญิงนิคอซานะห์  ดาราโอะ
3. เด็กหญิงนูรมา  อาแว
 
1. นางฟานีดา  วันอิดริส
2. นางนูรีย๊ะห์  เดหลำ