สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนประ สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายอับดุลฟาอีซ  ดาโอะ
 
1. นางสาวอารียา  มูซอ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันขับร้องอานาซีดภาษาไทย ป.4-ป.6 88.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงบุหงา  มะลี
2. เด็กหญิงฟาวาตี  แมวาโซะ
3. เด็กหญิงมูรณี  โต๊ะ
4. เด็กหญิงสุลัคณา  เจะหมาด
5. เด็กหญิงฮายาตี  หามะ
 
1. นางเปาสียะห์  เจะโด