สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนแปลงงู สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอัฟนัน  แวเลาะมะ
2. เด็กชายอาบูลุคมาน  บาราเฮง
 
1. นางสาวสุจรรยา  อินชะนะ
2. นางโยวารีย๊ะ  ตาเละ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 68.333 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงซัซวานี  มามะ
2. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  สะอะ
3. เด็กหญิงอิลอาม  อุเซ็ง
 
1. นางสาวสุจารี  กาญจนจันทร์
2. นางสาวไนยนิง  เจะมะ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอับดุลเลาะห์   กูวิง
 
1. นางสาวโนรีซัน  ดอมิ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุสามีรา   มะแด
2. เด็กหญิงฟิรดาว   ปะดอมะ
3. เด็กชายมูฮัมหมัดซอฟวาน  วาโด
 
1. นางฐิติกานต์   มุทาพร
2. นางมาเรียม  บาราเฮง
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Dancers ลูกทุ่ง ปฐมวัย 87.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายซุลกิฟลี   ยูโซะ
2. เด็กหญิงซูไฮนี   ดอเลาะ
3. เด็กชายซูไฮลา  อาแซ
4. เด็กหญิงนาซูฮา   สาแม
5. เด็กหญิงนุรอาดีลา   มะเซ็ง
6. เด็กหญิงนูรกามีลา  เจะเงาะ
7. เด็กหญิงฟัดวา   สะอิ
8. เด็กหญิงสุวัยบ๊ะห์   ดือราเซะ
9. เด็กชายอับดุลอาซิส   เจะแต
10. เด็กหญิงอัสมะ   มะหลี
11. เด็กหญิงอานิลา   หะยีมะ
12. เด็กหญิงอานีซะ   สารี
13. เด็กชายอาบูไฟฟัต   สะมะแอ
14. เด็กหญิงฮาฟีซา   วอลี
15. เด็กหญิงโซฟีนา  ลาเต๊ะ
 
1. นางสาวมาศลีนา   สานา
2. นางสาวมารียะห์   ลาเต๊ะ
3. นางฉลวย   บุญทศ
4. นางสาวไนยนิง   เจะมะ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันขับร้องอานาซีดภาษามลายู ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพาตีเม๊าะ  สาแม
2. เด็กหญิงฟาเดีย  สะอิ
3. เด็กหญิงวาสินีย์  สาและ
4. เด็กหญิงสุรัยยา  กาแม
5. เด็กหญิงอาวาติฟ  จิสา
 
1. นายซาฮาบูดิน  สะอะ
2. นายมะดารี  สะอิ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81.334 ทอง 5 1. เด็กชายมูฮัมหมัดรอมฎอน  กูวิง
2. เด็กชายมูฮำหมัดฮานาฟี  ปะดอมะ
 
1. นายอัซมาน  สะอิ
2. นายสุวัฒน์   ศรนารายณ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงนูรอารีนี  มะเด็ง
2. เด็กหญิงสาอีดา  เจะแต
 
1. นางพรรณ์นี  เขียวจันทร์
2. นางสาวสุจรรยา   อินชะนะ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัสซูมา   สะอิ
2. เด็กหญิงฮาสานะห์   ดาโต๊ะ
 
1. นางสาวสุจรรยา  อินชะนะ
2. นายจตุรภูมิ  กูลณรงค์