สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนลังงา สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงซิลมีย์  สีปูเตะ
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  มะเส็น
3. เด็กหญิงอาราญา  ดองอย
 
1. นายดลฮาหริด  เจะสะตำ
2. นายสืบ  แก้วทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   มะดาเร๊ะ
2. เด็กชายอัฟนาน  มิดคาดี
 
1. นายธวัฒน์ชัย  นาคบุตร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.665 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชากร  ยามา
2. เด็กหญิงมารีน่า  หมัดดิมสา
3. เด็กหญิงวาธิณี   สาเมาะบาซา
4. เด็กหญิงสาลูมา  ปูเต๊ะ
5. เด็กหญิงอัสมา  เจ๊ะโก๊ะ
 
1. นางรอหะนี  เจะโซะ
2. นางสาวรอบีอ๊ะ  มูณีมูสี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุวรรณีย์  ยามูยีมะ
 
1. นายฮานีฟ  ยามา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอานันท์  สีปูเตะ
 
1. นายมูฮำหมัด  บาเหมบูงา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซารีนา  สมานสุหลง
 
1. นายดลฮาหริด  เจะสะตำ
 
7 ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงโซเฟียน์  รือแม
 
1. นางไสนะ  ดอเลาะ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันขับร้องอานาซีดภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชากร  ยามา
2. เด็กหญิงมารีน่า  หมัดดิมสา
3. เด็กหญิงวาธิณี   สาเมาะบาซา
4. เด็กหญิงสาลูมา  ปูเต๊ะ
5. เด็กหญิงอัสมา  เจ๊ะโก๊ะ
 
1. นางรอหะนี  เจะโซะ
2. นางสาวรอบีอ๊ะ  มูณีมูสี
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงดมิสา  หวังหมัด
2. เด็กชายธนาพล  สาเมาะบาซา
 
1. นายดิเรกฤทธิ์  ดำรงรักษ์
2. นางสาวยุรา  ยูนุ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนาเดีย  สาและ
2. เด็กชายอิทธิกร  สาธุเสน
 
1. นายดิเรกฤทธิ์  ดำรงรักษ์
2. นางสาวยุรา  ยูนุ