สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนลังงา สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรินรดา  สวัสดีทวี
 
1. นายดลฮาหริด  เจะสะตำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.15 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวแทมมี่  หวังหมัด
 
1. นายดลฮาหริด  เจะสะตำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 74 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัยซาน  อินทฤทธ์
2. เด็กชายชาฟิก  สาเมาะยูโซะ
3. เด็กหญิงซูฮัยนี  เจ๊ะอุบง
 
1. นางมาลี  อภิวัฒนางกูร
2. นางชวลิต  แก้วทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอิบตีซาม  หมินแลแม็ง
 
1. นางมาลี  อภิวัฒนางกูร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุวัยดา  มาแนง
 
1. นายดลฮาหริด  เจะสะตำ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคอลิด  โตะมะ
2. เด็กชายตอฮา  หมิน
3. เด็กชายพงศธร  หมัดสู
4. เด็กชายมะรูสดี  เจ๊ะหลง
5. เด็กชายวุฒิชัย  ดอเลาะ
6. เด็กชายอชิรวัตต์  เอียดแอ
 
1. นายฮานีฟ  ยามา
2. นายสยาม  มิดคาดี
3. นายธวัฒน์ชัย  นาคบุตร
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78.666 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนูรยัน  เจะสะตำ
2. เด็กหญิงสุไรณี  สาและ
3. เด็กหญิงอัลดิสร์  สาเหล็ม
 
1. นางทัศนีย์  นกหนู
2. นางสาวดวงกมล  จิตประวัติ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74.666 เงิน 9 1. เด็กหญิงนิสรีน  ใบหมัด
2. เด็กหญิงเรฮันนา  มะลี
 
1. นายดิเรกฤทธิ์  ดำรงรักษ์
2. นางสาวยุรา  ยูนุ