สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนลังงา สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 65.998 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิสุทธิ์  ดาโฮะ
 
1. นายดลฮาหริด  เจะสะตำ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63.64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนุรชินตา  สาเมาะบาซา
2. เด็กหญิงนูรไอนี  มูนีมูสี
 
1. นายดิเรกฤทธิ์  ดำรงรักษ์
2. นางสาวยุรา  ยูนุ
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65.328 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงดาริน  ดาหะหมาน
2. เด็กหญิงนัจลาฮ์  สาเมาะบาซา
3. เด็กหญิงเจะศอลีฮะ  เจะมูดอ
 
1. นางสาวสมใจ  พรหมสุข
2. นางวรนุช  ประแก้ว