สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนลังงา สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรินรดา  สวัสดีทวี
 
1. นายดลฮาหริด  เจะสะตำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.15 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวแทมมี่  หวังหมัด
 
1. นายดลฮาหริด  เจะสะตำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 74 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัยซาน  อินทฤทธ์
2. เด็กชายชาฟิก  สาเมาะยูโซะ
3. เด็กหญิงซูฮัยนี  เจ๊ะอุบง
 
1. นางมาลี  อภิวัฒนางกูร
2. นางชวลิต  แก้วทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงซิลมีย์  สีปูเตะ
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  มะเส็น
3. เด็กหญิงอาราญา  ดองอย
 
1. นายดลฮาหริด  เจะสะตำ
2. นายสืบ  แก้วทอง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอิบตีซาม  หมินแลแม็ง
 
1. นางมาลี  อภิวัฒนางกูร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงนาวดี  มะลี
 
1. นายสยาม  มิดคาดี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงดีนะห์  มิดขาดี
2. เด็กหญิงนาเดีย  เจะสาแม
3. เด็กหญิงฮาวา  สมาน
 
1. นางสาวทิพวัลย์  หนูแก้ว
2. นางสาวดวงกมล  จิตประวัติ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   มะดาเร๊ะ
2. เด็กชายอัฟนาน  มิดคาดี
 
1. นายธวัฒน์ชัย  นาคบุตร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.665 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชากร  ยามา
2. เด็กหญิงมารีน่า  หมัดดิมสา
3. เด็กหญิงวาธิณี   สาเมาะบาซา
4. เด็กหญิงสาลูมา  ปูเต๊ะ
5. เด็กหญิงอัสมา  เจ๊ะโก๊ะ
 
1. นางรอหะนี  เจะโซะ
2. นางสาวรอบีอ๊ะ  มูณีมูสี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุวรรณีย์  ยามูยีมะ
 
1. นายฮานีฟ  ยามา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอานันท์  สีปูเตะ
 
1. นายมูฮำหมัด  บาเหมบูงา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 65.998 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิสุทธิ์  ดาโฮะ
 
1. นายดลฮาหริด  เจะสะตำ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุวัยดา  มาแนง
 
1. นายดลฮาหริด  เจะสะตำ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซารีนา  สมานสุหลง
 
1. นายดลฮาหริด  เจะสะตำ
 
15 ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงโซเฟียน์  รือแม
 
1. นางไสนะ  ดอเลาะ
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคอลิด  โตะมะ
2. เด็กชายตอฮา  หมิน
3. เด็กชายพงศธร  หมัดสู
4. เด็กชายมะรูสดี  เจ๊ะหลง
5. เด็กชายวุฒิชัย  ดอเลาะ
6. เด็กชายอชิรวัตต์  เอียดแอ
 
1. นายฮานีฟ  ยามา
2. นายสยาม  มิดคาดี
3. นายธวัฒน์ชัย  นาคบุตร
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78.666 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนูรยัน  เจะสะตำ
2. เด็กหญิงสุไรณี  สาและ
3. เด็กหญิงอัลดิสร์  สาเหล็ม
 
1. นางทัศนีย์  นกหนู
2. นางสาวดวงกมล  จิตประวัติ
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันขับร้องอานาซีดภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชากร  ยามา
2. เด็กหญิงมารีน่า  หมัดดิมสา
3. เด็กหญิงวาธิณี   สาเมาะบาซา
4. เด็กหญิงสาลูมา  ปูเต๊ะ
5. เด็กหญิงอัสมา  เจ๊ะโก๊ะ
 
1. นางรอหะนี  เจะโซะ
2. นางสาวรอบีอ๊ะ  มูณีมูสี
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74.666 เงิน 9 1. เด็กหญิงนิสรีน  ใบหมัด
2. เด็กหญิงเรฮันนา  มะลี
 
1. นายดิเรกฤทธิ์  ดำรงรักษ์
2. นางสาวยุรา  ยูนุ
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงดมิสา  หวังหมัด
2. เด็กชายธนาพล  สาเมาะบาซา
 
1. นายดิเรกฤทธิ์  ดำรงรักษ์
2. นางสาวยุรา  ยูนุ
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนาเดีย  สาและ
2. เด็กชายอิทธิกร  สาธุเสน
 
1. นายดิเรกฤทธิ์  ดำรงรักษ์
2. นางสาวยุรา  ยูนุ
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63.64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนุรชินตา  สาเมาะบาซา
2. เด็กหญิงนูรไอนี  มูนีมูสี
 
1. นายดิเรกฤทธิ์  ดำรงรักษ์
2. นางสาวยุรา  ยูนุ
 
23 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65.328 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงดาริน  ดาหะหมาน
2. เด็กหญิงนัจลาฮ์  สาเมาะบาซา
3. เด็กหญิงเจะศอลีฮะ  เจะมูดอ
 
1. นางสาวสมใจ  พรหมสุข
2. นางวรนุช  ประแก้ว