สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอารฟีร   เจ๊ะแล
2. เด็กชายอิลยัส   จะปะกียา
3. เด็กหญิงโสรยา  ยือลาแป
 
1. นางสาวปาตีเมาะ  แลแร
2. นางสาวทัศนันท์   อ่อนอุ่น
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมาซีเตาะห์   ปากาลาแล
2. เด็กหญิงอัฟณัน   มูนอมาแนง
3. เด็กหญิงอานีซะห์   เวาะหลง
4. เด็กหญิงอามาลีนา   คาเว
5. เด็กหญิงอาวาตีฟ   เจ๊ะแต
 
1. นางแวซง  กาซอ
2. นางหัสนี  แวกือจิก
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงคอลีเยาะ   กูนา
 
1. นางสาวฮายาตี  ปัตนวงศ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิอาดิบ   จำรูญศิลป์
2. เด็กชายสุไลมาน  แวสะมะแอ
 
1. นางสุรัยดา  กีโต๊ะ
2. นางนิคอซีมัส  ยะหริ่ง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82.33 ทอง 4 1. เด็กชายซุลกิฟลี   จาเง๊าะ
2. เด็กชายนิอามีร   จำรูญศิลป์
3. เด็กชายมูฮำหมัด   ยือลาแป
 
1. นางนิคอซีมัส  ยะหริ่ง
2. นางรุซนา  โตะแอ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอิคมาล   กาซาเด็ง
 
1. นางสาวซูราณีย์  บินมะแซ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนูรยูไวรียะห์   มูนอมาแนง
 
1. นางสาวไมมูนะห์   ยาลา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน Story Telling ม.1-ม.3 81.663 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรูวัยดา   สมาเฮาะ
 
1. นางสาวซูราณีย์  บินมะแซ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันขับร้องอานาซีดภาษามลายู ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงมาซีเตาะห์   ปากาลาแล
2. เด็กหญิงอัฟณัน   มูนอมาแนง
3. เด็กหญิงอานีซะห์   เวาะหลง
4. เด็กหญิงอามาลีนา   คาเว
5. เด็กหญิงอาวาตีฟ   เจ๊ะแต
 
1. นางแวซง  กาซอ
2. นางหัสนี  แวกือจิก
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันขับร้องอานาซีดภาษามลายู ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคอลีเยาะ   จารู
2. เด็กหญิงซูไรดา  ดูมีแด
3. เด็กหญิงรูวัยดา   สมาเฮาะ
4. เด็กหญิงอีลียานา  อุมา
5. เด็กหญิงโสรยา   ยือลาแป
 
1. นางแวซง  กาซอ
2. นางหัสนี  แวกือจิก
 
11 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิตัสนีม  กาหลง
 
1. นางสุกัญญา  เกษา