สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.335 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรูวัยดา   สมาเฮาะ
2. เด็กหญิงอารีนา  อะแวกะจิ
3. เด็กหญิงโสรยา   ยือลาแป
 
1. นางสาวปาตีเมาะ   แลแร
2. นางสาวทัศนันท์   อ่อนอุ่น
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77.97 เงิน 4 1. เด็กหญิงอัสนีดา    กายูคละ
 
1. นางสาวฮายาตี  ปัตนวงศ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงซูรีนา  จาเงาะ
2. เด็กหญิงฟาอีดา   ซาซู
3. เด็กหญิงสุไรดา   ยือลาแป
 
1. นางนิคอซีมัส  ยะหริ่ง
2. นางสาวยามีละห์  ซาซู
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงรุซณีย์  สาอะ
 
1. นางอุษณีย์  ศิลปโรจน์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73.332 เงิน 6 1. เด็กหญิงอนิส   ตะเย๊าะ
 
1. นางสาวซูราณีย์  บินมะแซ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงโสรยา   ยือลาแป
 
1. นางสาวซูราณีย์  บินมะแซ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงปาตีเมาะ  กาปิง
 
1. นางอุษณีย์  ศิลปโรจน์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74.333 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงซูไรดา   ดูมีแด
2. เด็กหญิงนูรี  สาและ
3. เด็กหญิงอานีซา  บาหะ
 
1. นางหัสนี  แวกือจิก
2. นางแวซง  กาซอ