สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกเหรียง สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสุเพียน  หะยียุโซ๊ะ
 
1. นางผ่องแผ้ว  ปานะสี
 
2 ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 52.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงการีหม๊ะ  แขวงบู
 
1. นางธันยชนก  ไตรยะวงค์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (Asian Quiz) ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กชายบูรฮาม  สาแม
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  เพชรหัวบัว
 
1. นางธันยชนก  ไตรยะวงค์