สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเจาะบาแน สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิง นูรีดา  โตะมิง
2. เด็กหญิงรุสวาณี  หะยีสะนิ
3. เด็กหญิงวัซมี  รือสะ
 
1. นางแวรูสมี  มาหามะ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 66.31 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกูฟิตรี  มูเลง
2. เด็กหญิงซาฮีดา  สาเร๊ะ
3. เด็กหญิงอาอีเสาะ  สุลง
 
1. นางสาววรัฎฐา  ชาญพิชญพงศ์