สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชะเมา สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงน้ำค้าง  ขืนชั่วหาย
2. เด็กชายระพีพัฒน์  บุญช่วย
 
1. นางสาวพรทิวา  แสงสุวรรณ
2. นางกัญญาภัทร   นิ่มวันสิน