สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชะเมา สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 43.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงนาเดียร์  เจ๊ะอีแต
2. เด็กหญิงนุสราตี  ดอเลาะ
3. เด็กหญิงฮามีดะห์  มะเส็นสะ
 
1. นางสาวฮาดีบะห์  บาเน็ง
2. นางวีณา  แซ่ต่าง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงน้ำค้าง  ขืนชั่วหาย
2. เด็กชายระพีพัฒน์  บุญช่วย
 
1. นางสาวพรทิวา  แสงสุวรรณ
2. นางกัญญาภัทร   นิ่มวันสิน
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 56.97 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายมูฮัมหมัดเตาฟิร์  เจ๊ะอีแต
 
1. นางพัชรินทร์  แดงประดับ