สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านต้นแซะ สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนูรีนา  หะยีแลแร
 
1. นางทิพย์วิภา  จินากุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 60.67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงซูมัยยะห์  ดือเระ
2. เด็กหญิงนาริน  ดะแซ
3. เด็กหญิงนินูรไลลาร์  นิบาแต
 
1. นางวิภารัตน์  ศักดิษฐานนท์
2. นางทิพย์วิภา  จินากุล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอาลาวียะห์   กาหลง
 
1. นางวิภารัตน์   ศักดิษฐานนท์