สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านต้นแซะ สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงยามีละห์  กาหลง
 
1. นางภาวนา  ฤทธิไพโรจน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 52.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุสนี  สลาวะ
 
1. นางภาวนา  ฤทธิไพโรจน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงนุรฮายาตี  กาหลง
2. เด็กหญิงอาอีเซาะห์  แม้นกินเนียม
 
1. นางภาวนา  ฤทธิไพโรจน์
2. นางมณฑา  แก้วทอง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายอาบัส  สะอะ
 
1. นายสักรินทร์  วาจิ