สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงซีตีบัสกิส  โตะหมะ
2. เด็กชายซูกิฟลี  ตาลาปะอาเลน
3. เด็กหญิงนูรนาเดีย  สาและอาแร
 
1. นางสาวสุวิมล  คงแก้ว
2. นางสาวพิมพ์ใจ  วงศ์อรพินท์