สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านถนน สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทูนของบนศรีษะและโยนลูกบอล ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฟิรดาว    อาแวกือจิ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดตายูดีง   การี
3. เด็กชายมูฮัมหมัดอาลี   ศรีหาวงศ์
4. เด็กชายอับดุลเลาะ   เซ็ง
5. เด็กชายอัฟฟาน   เจาะบองอ
6. เด็กชายอานูวา    ยูโซะ
 
1. นายธนากร    เจะหนิ
2. นายกำธร   อินศรีสวัสดิ์
3. นายซูลกิพลี   กาแบ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายซูไฮมี   เจะแฮ
2. เด็กชายอาหามะ    รายอคารี
3. เด็กชายอิสมาแอ  อาแด
 
1. นายสุนทร   ศรีสมปอง
2. นางรอหานา   ตาหยง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95.999 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซูไรดา   มะเละ
2. เด็กหญิงฟิรดาว   คำเกิด
3. เด็กชายมะซอเรย์   กอเดร์
 
1. นายสุนทร  ศรีสมปอง
2. นางฮานีซะห์    จิ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93.332 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจู่ไนดา   อากือจิ
2. เด็กหญิงซารีนา   มาแฮ
3. เด็กหญิงนัสรีนี   สะแลแม็ง
 
1. นางจินตนา   ศรีสมปอง
2. นางสาวกรรณิการ์   มุกฎารัตน์