สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านถนน สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 42.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายนัสรี    สาแมง
2. เด็กชายมูฮัมหมัด  เลาะแม็ง
 
1. นางซาวาลินี   มา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน Story Telling ป.4-ป.6 54.664 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอามีเราะห์   มาหายาดิง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์   ชาติฉุน