สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายอิรฟาน  มามุ
 
1. นางกอบกุล  จันทนา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซีตีรอกีเยาะ  ลาเตะ
2. เด็กหญิงฝาตีเม๊าะ  หมะสะ
3. เด็กหญิงรุสนี  บือราเฮง
 
1. นางวรรณนี   โรจน์หัสดิน
2. นางนิภา  เพชรมณี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุดาวรรณ  บ่อเตย
2. เด็กหญิงสุนันทา  มาตรอารี
3. เด็กหญิงอารีน่า  มอลอ
 
1. นางอัญญรัตน์  จิรภัทรสุดใจ
2. นางมิเดาะ  อิมำ