สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเกตุ สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติมา  โพธิ์ลาภ
 
1. นางนิพาส  บุญรักษา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอดิศักดิ์  อาหวัง
2. เด็กชายอัฎฮา  สาหลำ
 
1. นายอิสมาแอ  ปายอ
2. นางวิชชุดา  บุญตามช่วย
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85.99 ทอง 5 1. เด็กหญิงธนิกานต์  นาคสวัสดิ์
2. เด็กชายพรรณภูมิ  ศรีสรเพชร
 
1. นางวิลาวัณย์  ผลจรุง
2. นายปัทมา  สัตยพงศ์