สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเกตุ สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74.66 เงิน 7 1. เด็กหญิงกฤตวรรณ  สาหลำ
2. เด็กหญิงนัสรี  บาตูขาเด็ง
3. เด็กหญิงฟาดีล๊ะ  ดาโอะมูสอ
4. เด็กหญิงมาญีดา  แนแม
5. เด็กหญิงอามานี  มะ
 
1. นายอิสมาแอ  ปายอ
2. นางวิชชุดา  บุญตามช่วย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เพชรประดับ
2. เด็กหญิงธันยชนก  รอดพ้น
3. เด็กชายวรเมธ  ทองมา
4. เด็กหญิงสิริวรรณ  โพธิ์ลาภ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  จะนะจินา
 
1. นายณรงค์  บุญแนบ
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75.996 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติคุณ  บัวแนบแก้ว
2. เด็กชายนิอิลฮัม  เจ๊ะอาลี
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  วัลทอง
 
1. นางสมบูรณ์  ติระพัฒน์
2. นางอรน้อม  ขวัญพัทลุง