สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงรดา  มากเชื้อ
 
1. นางสาวปุญญารัศมิ์  อนันตธนวัฒน์
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.44 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอามีน  สะแม
2. เด็กชายไฟศาล  บาเหม
 
1. นางสาววันวิสาข์  เฮงเอีย
2. นางณิศารัตน์  ฉ่ำตระกูลพิพัฒน์