สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายมูฮำหมัดฮัมดี  มูนะ
 
1. นางเรียม  ศรีวิลัย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงรดา  มากเชื้อ
 
1. นางสาวปุญญารัศมิ์  อนันตธนวัฒน์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67.997 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงซูไรยา  ฮามะ
 
1. นางสาวรุสมาวัน  หยีสุหลง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงไซนับ  เจะอาลี
 
1. นางสาวรุสมาวัน  หยีสุหลง
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทูนของบนศรีษะและโยนลูกบอล ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายดนอาเขต  หมินเส็น
2. เด็กหญิงตักวา  ดาหวี
3. เด็กหญิงนาดีญา  สาเมาะ
4. เด็กหญิงฟาดีละห์  กามา
5. เด็กหญิงอะสนาณี  ดาหมิ
6. เด็กหญิงไซดาอัฟฟรอ  แลเย๊าะ
 
1. นายกำพล  ขุนพิทักษ์
2. นายอิสสะมาน  สุหลง
3. นางนิตยา  อำไพรัตน์
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.44 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอามีน  สะแม
2. เด็กชายไฟศาล  บาเหม
 
1. นางสาววันวิสาข์  เฮงเอีย
2. นางณิศารัตน์  ฉ่ำตระกูลพิพัฒน์