สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาประดู่ สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.665 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฮาฟีซอล   หยงสตาร์
 
1. นางรตวรรณ   ทองบัว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 83.88 ทอง 4 1. เด็กชายมูฮัมหมัดคอซาฟี   สาและ
2. เด็กชายอันวา   มะเซ็ง
 
1. นางผะอบ  จันทชูโต
2. นางสุขุมาล  ศรีไหม
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงตอฮีเราะ  สาแม
2. เด็กหญิงบิสมีน   สาแม
3. เด็กหญิงอามาณี   หะยีมูเล็ง
 
1. นางกาญจนา   จองเดิม
2. นางปิยา   สุขจันทรา
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตัรมีซี   ตาเฮ
2. เด็กหญิงนาเดีย  ดอเลาะ
3. เด็กหญิงอามาล   ด่าโอะ
 
1. นางกาญจนา   จองเดิม
2. นางผะอบ   จันทชูโต
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันขับร้องอานาซีดภาษามลายู ป.1-ป.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงตัสนีม   ดอเล๊าะหะ
2. เด็กหญิงนูรอูมีอูมาน   สาและ
3. เด็กหญิงฟาตีฮะห์   ยูโซ๊ะ
4. เด็กหญิงอานิส   แมเร๊าะ
5. เด็กหญิงอานีฟา   หะยียูนุ
 
1. นางสาวฮานีสะ   ใบหมัด
2. นางสาวนูรอัสนี   มะแซ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันขับร้องอานาซีดภาษามลายู ป.4-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงซูฮัยดาร์   เจ๊ะดาโอ๊ะ
2. เด็กหญิงนัสริน   ดอเล๊าะหะ
3. เด็กหญิงฟาฏีละห์   มูซอ
4. เด็กหญิงสุฮัยนี   ตันหยง
5. เด็กหญิงอาซียะฮ์   ดือราแม
 
1. นายอับดุลอาสิทธิ์  หะยีขาเดร์
2. นางสาวเจะรอปีอ๊ะ  มะเซ็ง
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84.331 ทอง 8 1. เด็กหญิงนุรมี   อาแว
2. เด็กหญิงฟูซีลา   เจะหลง
3. เด็กหญิงฮาบีบะ   หมินหวัง
 
1. นางแดนะ   มะโระ
2. นางสาวปริศนา   สาวอินทร์