สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาประดู่ สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.665 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฮาฟีซอล   หยงสตาร์
 
1. นางรตวรรณ   ทองบัว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนูรอัยนี  มะเสาะ
2. เด็กหญิงนูรีษา  สามะ
 
1. นางกาญจนา  จองเดิม
2. นางจินดารัตน์  หนึ่งคำมี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 43.9 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายซอดีกีน   อรุณมิตร
2. เด็กชายซาฟีอี   อาแว
 
1. นางกฤติยา   เพชรซ้อน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 83.88 ทอง 4 1. เด็กชายมูฮัมหมัดคอซาฟี   สาและ
2. เด็กชายอันวา   มะเซ็ง
 
1. นางผะอบ  จันทชูโต
2. นางสุขุมาล  ศรีไหม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 71.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงซูฮาดา  สาเร๊าะ
2. เด็กหญิงนูรซูฮา   บาตง
3. เด็กหญิงสีตีอาอีเสาะ   กะลูแป
4. เด็กชายอามีรูณ   แมเดาะ
5. เด็กชายอาอัม  ดานิ
 
1. นางอาอีเสาะ   เจะเล็ง
2. นายมูฮัมหมัดสุกรี   บาเหมบูงา
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนัสรีตาร์  หะยีอาแว
2. เด็กหญิงนาเดียร์  สะนิดอเลาะ
 
1. นายปิยะวัฒน์  เพชรยอดศรี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุไรยา   มะยิ
 
1. นางสาวธนพร   เล๊ะสัน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75.66 เงิน 8 1. เด็กชายซูกิพลี   อาลี
2. เด็กชายนิมุสซัมมิล   นิเดหะ
 
1. นางสาวธนพร   เล๊ะสัน
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 41.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงฟาติณีย์   ดือราแม
 
1. นางนาซารี   ยะฝาด
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงตอฮีเราะ  สาแม
2. เด็กหญิงบิสมีน   สาแม
3. เด็กหญิงอามาณี   หะยีมูเล็ง
 
1. นางกาญจนา   จองเดิม
2. นางปิยา   สุขจันทรา
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตัรมีซี   ตาเฮ
2. เด็กหญิงนาเดีย  ดอเลาะ
3. เด็กหญิงอามาล   ด่าโอะ
 
1. นางกาญจนา   จองเดิม
2. นางผะอบ   จันทชูโต
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันขับร้องอานาซีดภาษามลายู ป.1-ป.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงตัสนีม   ดอเล๊าะหะ
2. เด็กหญิงนูรอูมีอูมาน   สาและ
3. เด็กหญิงฟาตีฮะห์   ยูโซ๊ะ
4. เด็กหญิงอานิส   แมเร๊าะ
5. เด็กหญิงอานีฟา   หะยียูนุ
 
1. นางสาวฮานีสะ   ใบหมัด
2. นางสาวนูรอัสนี   มะแซ
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันขับร้องอานาซีดภาษามลายู ป.4-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงซูฮัยดาร์   เจ๊ะดาโอ๊ะ
2. เด็กหญิงนัสริน   ดอเล๊าะหะ
3. เด็กหญิงฟาฏีละห์   มูซอ
4. เด็กหญิงสุฮัยนี   ตันหยง
5. เด็กหญิงอาซียะฮ์   ดือราแม
 
1. นายอับดุลอาสิทธิ์  หะยีขาเดร์
2. นางสาวเจะรอปีอ๊ะ  มะเซ็ง
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84.331 ทอง 8 1. เด็กหญิงนุรมี   อาแว
2. เด็กหญิงฟูซีลา   เจะหลง
3. เด็กหญิงฮาบีบะ   หมินหวัง
 
1. นางแดนะ   มะโระ
2. นางสาวปริศนา   สาวอินทร์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 78.663 เงิน 6 1. เด็กหญิงซอบารียะห์   สุหลง
2. เด็กหญิงนาฟีซะห์   บากา
3. เด็กหญิงนาวาตี   สาและ
 
1. นางแดนะ   มะโระ
2. นางสาวปริศนา   สาวอินทร์
 
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 6 1. เด็กชายตามีซี   แวกะจิ
2. เด็กหญิงนัสรีน   มิเด
3. เด็กชายอามีน   ยูโซ๊ะ
 
1. นางสุรีวรรณ์   คงทน
2. นางสาวธิดารัตน์   พงษ์กาบ