สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำใส สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสาราฟี  เจะโด
 
1. นางสาวแวยอรี  ลาเตะ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.665 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมิสดา  ลาเต๊ะ
 
1. นางสาวแวยอรี  ลาเตะ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันขับร้องอานาซีดภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงซาวารียะห์  ยะโกะ
2. เด็กหญิงตัสนีม  เงาะดีแม
3. เด็กหญิงนูรดียานา  โตะแวหลง
4. เด็กหญิงนูรีฮัน  เวาะแม
5. เด็กหญิงฮาบีบะฮ์  ดาโอง
 
1. นางสาวสีตีคอรีเยาะ  ยามา
2. นางสาวใอตาวาตี  โตะโมง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันขับร้องอานาซีดภาษาไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงนูรอัยนี  มามุ
2. เด็กหญิงนูรอายนี  ละใบรา
3. เด็กหญิงฟิตรียะห์  ยีราตี
4. เด็กหญิงอาอีเสาะ  อาแวบือซา
5. เด็กหญิงแวมาดีหะห์  เจะเฮาะ
 
1. นางรอฮานา  กาเจ
2. นางสาวสีตีคอรีเยาะ  ยามา
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันขับร้องอานาซีดภาษามลายู ป.1-ป.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายลุกมาน  ตาเห
2. เด็กชายอดิลัน  สะมะโต
3. เด็กชายอับดิลยาลุลฟิร  กาหลง
4. เด็กชายอัมรี  กูโน
5. เด็กชายอาลียาส  การีดอง
 
1. นางสาวสีตีคอรีเยาะ  ยามา
2. นายบาราเฮง  เจะหลง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันขับร้องอานาซีดภาษามลายู ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกอมารียะห์  กาโมะ
2. เด็กหญิงซอบารียะห์  กาหลง
3. เด็กหญิงรอฮานี  ดาโอง
4. เด็กหญิงฮุสนีย์  เจะซอ
5. เด็กหญิงแวมูนีเราะห์  เจะเฮาะ
 
1. นางสาวสีตีคอรีเยาะ  ยามา
2. นางสาวมารีแย  กาเจ