สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบราโอ สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 64.32 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอาตีก๊ะ   โตะปูโระ
 
1. นางสาวนัสรีย๊ะห์  บิลเส็ม
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงฟูซียะห์  กูเดร์ดาเก็ง
2. เด็กหญิงวันอัศมี  แวจิ
3. เด็กหญิงอาซีซะห์  บาแว
 
1. นางมารีดี  หะมิงมะ
2. นางสาวนูรไลลา  แวสะมะแอ