สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันขับร้องอานาซีดภาษามลายู ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงนูซูลานี  มะรอแมโน
2. เด็กหญิงนูรี  ยีแวเจะ
3. เด็กหญิงสูไรณีย์  เจ๊ะนิ
4. เด็กหญิงอัสนา  มะมิง
5. เด็กหญิงฮายาตี  มะมิง
 
1. นางซูมายยะห์  สะแมดัม
2. นางซาปีนะ  สนิ