สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฮายาตี   กุดิงหม๊ะ
 
1. นายสมคิด   สีสุวรรณ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงนูรฮาซีกีน   มูนิ๊
 
1. นางสาวฐิติมา  จงไกรจักร์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงแวนูรไอนี  สาเฮาะ
 
1. นางสาวฐิติมา  จงไกรจักร
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74.64 เงิน 6 1. เด็กหญิงรอยฮาน   บือโต
2. เด็กหญิงอิลฮาม   กาจา
 
1. นางสาวมารีซาน   ดือราฮิง
2. นางจินดา   พิทักษ์