สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าไร่ สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนาตาซา  ยุนุ
2. เด็กหญิงรุสดา  ยีมะมิง
3. เด็กหญิงวารุษนี  ดารากัย
 
1. นางสุกัลยา  กาญจนเพชร
2. นางสาวรอสีดะห์  ยูโซ๊ะ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันขับร้องอานาซีดภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมูฮำหมัดฮัมดี  มะยีแต
2. เด็กชายราฟาอีล  แสแลแม
3. เด็กชายลุฟตฟี  หมัดหวี
4. เด็กชายฮัมดี  โตะกียะ
5. เด็กชายฮานาฟี  ลือแบซา
 
1. นายเดะแม  เซะบิง
2. นางสาวฮาดีบะ  บาราเฮง
 
3 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 88 ทอง 4 1. เด็กชายอับดุลฮากีม  มะเด็ง
 
1. นางสาวฮาดีบะ  บาราเฮง