สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนต้นพิกุล สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซูรีนา  แซเม็ง
2. เด็กหญิงนัรมีน  ตาโตะ
3. เด็กหญิงฟิรดาวซ  เจ๊ะเฮง
 
1. นางสาวอามีเนาะ  อีปง
2. นายซอฟี  กาเซะ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอฟันดีร์  ซาซู
 
1. นางฟาอีซะห์  ยีอาซา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายไอยุบ  แยนา
 
1. นางพงษ์ศิริ  พงศ์กระพันธุ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัสรีนา  มูเซะ
 
1. นางฟาอีซะห์  ยีอาซา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงซูรัยยา  เจ๊ะอามะ
 
1. นางพงษ์ศิริ  พงศ์กระพันธุ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงฟาอีซะห์  อาบู
2. เด็กหญิงฟิรดาว  ยูลอนิ
 
1. นางผุสดี  ไชยหมาน
2. นางนูรมีย์  แมเราะดำ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (Asian Quiz) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบัยฮากี  ฮะอิบุ่
2. เด็กหญิงอาอีซะห์  หะยีเจ๊ะและ
 
1. นายสุไฮมิง  ดาเระมูซอ
2. นางสาวดุสิดา  บัวพุฒ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันขับร้องอานาซีดภาษามลายู ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบูคอรี  บือซา
2. เด็กชายฟารุค  สาและ
3. เด็กชายมนัสกร  สะมะแอ
4. เด็กชายวงศกรณ์  ยังทรัพย์
5. เด็กชายอารีฟีน  อาบูวะ
 
1. นางสาวซูไรดา  ดอเลาะ
2. นางสาวสุไวบะห์  จะปะกียา
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบรรดิษฐ์  สะมะแอ
2. เด็กชายลัชมินท์  กาลอ
3. เด็กชายลุกหมาน  มะเซ็ง
 
1. นายอาหามะ  อาบู
2. นายสายปูเลาะ  อาบู