สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปาลัส สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงแวฮันนูวัน  สะดี
 
1. นางศิริยา  ดำรงกูล
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟรอน  กอเด็ง
2. เด็กชายสุกราน   สุหลง
3. นายสุไลมาน   เถ๊าะ
4. เด็กชายอับดุลรอมาน  ตาปู
5. เด็กชายอัมราน  กาจิ
6. เด็กชายอานัส   นาแว
7. เด็กชายอาบูคอรี  เจ๊ะหะ
8. เด็กชายเจะแวหามะ  เจะนุ๊
 
1. นายวรวุฒิ   ศรีสงเคราะห์
2. นางสาวจารีย์   อินศรีสวัสดิ์
3. นางสาวปนิดา   สีลาภเกื้อ