สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอันวา  วานิ
 
1. นางมณฑา  สุขธร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 38.332 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงซอลีฮะห์   แวยามา
 
1. นางสาวปิยะนุช  แสงสว่าง
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนูรไอมาน  สะมะแอ
2. เด็กหญิงพัชรี  ยีเจ๊ะแว
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  หะยีดือราแม
 
1. นางจิรบุตร  พุดซ้อนดอก
2. นางรอหิม๊ะ  กาซอ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงต่วนสารีนา  สาเม๊าะ
2. เด็กหญิงนิสาฟินา  กาเดร์
3. เด็กหญิงมารียะ  ปูลา
 
1. นางจิรบุตร  พุดซ้อนดอก
2. นางรอหิม๊ะ  กาซอ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.25 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงต่วนรอฮานา  รอยา
2. เด็กหญิงมารียะ  ปูลา
3. เด็กชายวุ้ง  ดิงบือราเฮง
 
1. นายบาราเฮ็ง  มูละ
2. นางสาวทิศา  ทองบุญ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนูรไอนี  บากา
2. เด็กชายมููฮำหมัดสุกรี  มูนะ
3. เด็กหญิงอามีเนาะ  มามะ
 
1. นายบาราเฮ็ง  มูละ
2. นางสาวทิศา  ทองบุญ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายต่วนอัสรี  แวมะ
2. เด็กชายฮิลมี  ยีมะ
 
1. นายอับดุลอาซีส  สีโสง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดคอราฟี  สาและ
2. เด็กชายอัฟวา  เจ๊ะมามะ
 
1. นางสาวทิศา  ทองบุญ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 49.54 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิต  แมเราะ
2. เด็กชายอะห์หมัดนูรี  วาโด
 
1. นายบาราเฮ็ง  มูละ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัรมีน  สาแลแม
2. เด็กชายมูฮัมหมัดซัมบรี  วาเงาะ
3. เด็กชายอับดุลรอมัน  ดอเลาะ
4. เด็กหญิงอีมาน  มาฮะ
5. เด็กหญิงโซเฟีย  เกาะแน
 
1. นางสาววิภาวรรณ  จันทร์เพชร
2. นางกาญจนาวดี  แก่นแก้ว
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิยัสมี  เด็ง
2. เด็กชายมะฮาเลง  ปูลา
3. เด็กหญิงมูรณี  ดอกา
4. เด็กหญิงอัฟนาน  มาฮะ
5. เด็กชายอัสนาวี  สุหลง
 
1. นายสมมาศ  เขียวจันทร์
2. นางกัญญา  สังข์แก้ว
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซูไลลา  ยูโซ๊ะ
2. เด็กชายปฏิภาณ  เพ็ชรจรูญ
3. เด็กหญิงสูไรดา  มามะ
4. เด็กชายอันวา  วานิ
5. เด็กหญิงอัสวีดา  กูนา
 
1. นายสมมาศ  เขียวจันทร์
2. นางสมศรี  ชุมนุมมณี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89 ทอง 5 1. เด็กชายมูฮาหมัดฟาริฏ  ดอเลาะ
 
1. นายเอกภพ  ชูช่วย
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญะสมี  ดอแว
 
1. นายเอกภพ  ชูช่วย
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายอดุลย์  ดาโอะ
 
1. นายเอกภพ  ชูช่วย
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสูวานี  หวังหวัน
2. เด็กชายอุสมาน  แวเต๊ะ
 
1. นางพรพิมล  ศรีสุข
2. นายศราวุฒิ  สุขจันทรา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กชายมะสุกรี  มูละ
2. เด็กชายอิรฟาน  ปาลอฆง
 
1. นายศราวุฒิ  สุขจันทรา
2. นางพรพิมล  ศรีสุข
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรอซีลา  เจะแต
2. นางสาววารุณี  ดอแว
 
1. นายศราวุฒิ  สุขจันทรา
2. นางพรพิมล  ศรีสุข
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายอานัส  อาแวกะจิ
 
1. นายเอกภพ  ชูช่วย
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายรีดุวัน  ตาเละ
2. เด็กชายอับดุลฮาซัน  ดอเลาะ
3. เด็กชายอารีฟีน  จะปะกิยา
 
1. นายเอกภพ  ชูช่วย
2. นายคมกฤช  อินแก้ว
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78.333 เงิน 6 1. เด็กหญิงนูรไอนี  สะแลแม
2. เด็กหญิงยาสมี  จิใจ
3. เด็กหญิงอัสรีนา  ยีมะ
 
1. นายเอกภพ  ชูช่วย
2. นายคมกฤช  อินแก้ว
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 65.332 ทองแดง 6 1. เด็กชายจิรภัทร  สุวรรณกิจ
 
1. นางอุฬาริกา  ทองสีพราย
 
23 ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงอิมตินาน   วาโด
 
1. นางกัญญา  สังข์แก้ว
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 71 เงิน 6 1. เด็กชายซูเฟียน  แว้ง
2. เด็กชายฟิรฮาน  หวันสนิ
3. เด็กชายมูฮัหมัดแพตดี้  สาแม
4. เด็กชายอัลคินดี  สง
5. เด็กชายอิรฟาน  ลอลาวา
6. เด็กชายอุสมาน  ปะจูมะ
 
1. นายอับดุลอาซีส  สีโสง
2. นายสาโรจน์  ตรีแก้ว
3. นางเจียมจิต  หน่อสุข
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอาดีลัน  ดูวา
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ชูมณี
3. เด็กชายอีรฟาน  ยุนุ
 
1. นางสาวธนพร  ชุมสุวรรณ
2. นางจินดา  ขุนศรี
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76.666 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฟาชีรา  ดอเล๊าะ
2. เด็กหญิงยัสมี  ดอคอ
3. เด็กหญิงสูไรดา  มามะ
 
1. นางสาวธนพร  ชุมสุวรรณ
2. นางมณฑา  สุขธร
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86.33 ทอง 4 1. เด็กชายมาหามะเกโร  เจ๊ะมามะ
2. เด็กชายอะห์นัฟ  ปูลา
3. เด็กชายอัสวาดี  การี
 
1. นายบาราเฮ็ง  มูละ
2. นายอับดุลอาซีส  สีโสง
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงการ์ตีนี  อิลาละ
2. เด็กหญิงซีตีอาอีเสาะ  ดอเลาะ
3. เด็กหญิงญาสมี  อาแว
4. เด็กหญิงนาปูซา  บากา
5. เด็กหญิงมาซีเตาะ  ดอแว
6. เด็กหญิงอามัส  สาเระ
 
1. นางศรีสุดา  ทองอร่าม
2. นางกัญญา  สังข์แก้ว
3. นางกาญจนา  สุขจันทรา
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมูฮัมมัดอารีฟีน  ดะมอ
2. เด็กหญิงสูไหลา  มะดิเยาะ
3. เด็กหญิงอะซีเราะห์  น่าเปะ
 
1. นายสาโรจน์  ตรีแก้ว
2. นางสมศรี  ชุมนุมมณี
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.331 ทอง 5 1. เด็กหญิงฟาอีซะ  น่าเปะ
2. เด็กหญิงโซเฟียนา  สาและ
3. เด็กหญิงโสรยา  สาเมาะ
 
1. นางกาญจนา  สุขจันทรา
2. นางศรีสุดา  ทองอร่าม
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.332 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซูไรดา  ซีเดะ
2. เด็กหญิงนุญานี  กะดะแซ
3. เด็กหญิงอานีซะห์  ปูลา
 
1. นางกาญจนา  สุขจันทรา
2. นายศราวุฒิ  สุขจันทรา
 
32 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72.994 เงิน 4 1. เด็กหญิงซัรรีฮา  มะกา
2. เด็กชายตุแวนุรอาดีมี  นิเน
3. เด็กหญิงรุสนี  สาเระ
 
1. นางรัชนก  นิลทจิตร
2. นางจำเนียร  ทองสีพราย
 
33 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงนิกรีมา  กอและ
 
1. นางจำเนียร  ทองสีพราย
 
34 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายมูฮาหมัดอาฟิซ  มานอมาแน
 
1. นายเอกภพ  ชูช่วย
 
35 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงโสรยา  สาแม
 
1. นางอุฬาริกา  ทองสีพราย
 
36 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซูรีนา  สาแม
2. เด็กหญิงนัสมี  ดอเลาะ
3. เด็กชายอาหาหมัดกามีซี  เจ๊ะกา
 
1. นางสมศรี  ชุมนุมมณี
2. นางจิรบุตร  พุดซ้อนดอก
 
37 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดกาซีมี  เจ๊ะกา
2. เด็กชายมูฮัมหมัดโซฟี  โต๊ะเนง
3. เด็กชายอับดุลเลาะ  สาและ
 
1. นางเจียมจิต  หน่อสุข
2. นางอายาตี  มามะ
 
38 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมะซอเร  สาแม
2. เด็กชายมูฮัมหมัด  วามูมาซา
3. เด็กชายอานัส   ดาม้อ
 
1. นายสาโรจน์  ตรีแก้ว
2. นางสมศรี  ชุมนุมมณี