สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางแดง สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนาเดีย  ยาลอ
 
1. นางสาวยินดี  สังข์สุมล
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 4 1. เด็กชายนูรุดดีน  สาและ
2. เด็กชายบูรฮาน  เจ๊ะหยาง
3. เด็กชายฟิรมาน  เล๊าะเหม
 
1. นางสาวสุไรดา  เจะเกาะบะ
2. นางสาวสารีณา  ตาเยะ