สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านละหารยามู สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75.998 เงิน 7 1. เด็กหญิงซูไรยา  บาเหะ
2. เด็กหญิงด.ญ.ฟาติน  บือแน
3. เด็กหญิงฟาซียะห์  สะตารู
4. เด็กหญิงอัมนะห์  บือแน
5. เด็กหญิงอาฟีดา  เจ๊ะเลาะ
 
1. นางยามีละ  ดือเระ
2. นางฮายาตี  เตะแต
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงนูรมี   สะตา
2. เด็กหญิงนูรุลฟัฏลีนา   แวซู
3. เด็กหญิงรอสมี   บือแน
4. เด็กหญิงอานี  บาเหะ
5. เด็กหญิงอิลฮาม  บาเหะ
 
1. นางยามีละ   ดือเระ
2. นางสีตี   สือนิง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงตูแวซาฟียะห์   นิเต๊ะ
2. เด็กหญิงนูรีฮัน   บือราเฮง
3. เด็กหญิงอัรฟา  เจะดือเระ
4. เด็กหญิงอัสลินดา   สามะลาแล
5. เด็กหญิงอิฟตีตะห์   มะมิง
 
1. นางยามีละ   ดือเระ
2. นางสาวรูสะนี   จันทร์คง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงซีตีรอกีเยาะ   กาซอ
2. เด็กหญิงซูมัยยะห์    เต๊ะแต
3. เด็กหญิงตูแวคอรีเยาะ   นิเต๊ะ
4. เด็กหญิงนูรอานีลา   ลาเตะ
5. เด็กหญิงอาฟะห์   หะยีหะมะ
 
1. นายซาการียา   ยูโซะ
2. นางยามีละ   ดือเระ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน Story Telling ป.4-ป.6 73.665 เงิน 5 1. เด็กหญิง คัสมีนา   สามะลาแม
 
1. นางสุมาลา   เบ็ญหวันสนิ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91.664 ทอง 4 1. เด็กหญิงซูวัยบะห์  โต๊ะตัยหยง
2. เด็กหญิงรอยฮาน  บือโต
3. เด็กหญิงรุสนา  บาเหะ
 
1. นางสีตี  สือนิง
2. นางสาวรูสะนี  จันทร์คง