สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสายชล สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัซมี   บือแน
2. เด็กหญิงปาตีเมาะ   สันเด
3. เด็กหญิงรุสนานี   นิมง
 
1. นางนริสรา   เลิศวิลัย
2. นางประภา  พรศรีรัตน์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (Asian Quiz) ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงซัมซียะห์  วิชา
2. เด็กหญิงนูรีซัน  วาด๊ะ
 
1. นางสาวสุไรยา  หมัดสะแหละ
2. นางสาวอามีนะฮ์  สามะ