สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสิเดะ สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.332 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนูรอิซซาตี  สะลาเม๊าะ
 
1. นางสาวการีม๊ะ  กาโฮง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82.999 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงซูไรยา  แวกะจิ
2. เด็กหญิงสุฐิตา  สาและ
3. เด็กหญิงฮาซียะห์  แลแร
4. เด็กหญิงแวสีตีรอกีเยาะ  สือเมาะ
5. เด็กหญิงโสรายา  เจะหลง
 
1. นางสาวแวมารีแย  โต๊ะแวอายี
2. นางสาวสุฮัยยะ  กือโด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิง นาดียะห์   สามะ
2. เด็กหญิง ฟาติน   สิเดะ
3. เด็กหญิงซูไรยา  มาหะ
4. เด็กหญิงนูรีฮา  มามะ
5. เด็กหญิงแวรุสนี  แวซู
 
1. นางเจะอามีเนาะ  สิเดะ
2. นางสาวนูรมี  กะจิ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันขับร้องอานาซีดภาษามลายู ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซูนัยยะห์  ยูโซะ
2. เด็กหญิงนูรอาดีลา  จะปะกิยา
3. เด็กหญิงฟาตอนีห์  แวดาโอะ
4. เด็กหญิงรูวัยดา  เจะอุมาร์
5. เด็กหญิงแวนูรูลฮูดา  จะปะจิยา
 
1. นางปาตีเมาะ  ฮาลีมสุลัยม์
2. นางสาวฟาตีเมาะห์  เจะซามะ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86.98 ทอง 4 1. เด็กหญิงอาอีเสาะ   อาบัส
2. เด็กหญิงโซฟียา   อาเล็ม
 
1. นายรอสดี  จารง
2. นางสาวยามีละ  มาปะ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายนินาวาวี  สามะอาลี
2. เด็กชายมูฮำหมัดอานัส  หะมะ
3. เด็กชายอัสรี  แวยูโซะ
 
1. นายมูฮำมัด  โต๊ะแวอายี
2. นายฮาแซ  สาแม