สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสิเดะ สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.332 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนูรอิซซาตี  สะลาเม๊าะ
 
1. นางสาวการีม๊ะ  กาโฮง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายอิสมาแอ  ตายาลา
 
1. นางมาดีฮาห์  เหมหมาน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายมูฮัมหมัดนัสรีย์   มะลี
 
1. นางมาดีฮาห์  เหมหมาน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซูรัยยา  สิเดะ
2. เด็กหญิงซูไฮลา  แวกะจิ
3. เด็กหญิงโซเฟีย  กาบู
 
1. นางสุรญา  เดชอรัญ
2. นางนาดียา  แลเม๊าะ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.22 ทองแดง 6 1. เด็กชายบูรฮัน  หะยีนาแว
2. เด็กชายแวซาการียา  สิเดะ
 
1. นางสุรญา  เดชอรัญ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82.999 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงซูไรยา  แวกะจิ
2. เด็กหญิงสุฐิตา  สาและ
3. เด็กหญิงฮาซียะห์  แลแร
4. เด็กหญิงแวสีตีรอกีเยาะ  สือเมาะ
5. เด็กหญิงโสรายา  เจะหลง
 
1. นางสาวแวมารีแย  โต๊ะแวอายี
2. นางสาวสุฮัยยะ  กือโด
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิง นาดียะห์   สามะ
2. เด็กหญิง ฟาติน   สิเดะ
3. เด็กหญิงซูไรยา  มาหะ
4. เด็กหญิงนูรีฮา  มามะ
5. เด็กหญิงแวรุสนี  แวซู
 
1. นางเจะอามีเนาะ  สิเดะ
2. นางสาวนูรมี  กะจิ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี  สุหลง
2. เด็กชายอามาน  สิเดะ
 
1. นางสาววาฮีดะห์  ซาซู
2. นางสาวแวฮานี  มะแซ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงแวนาดียา  เปาะแว
 
1. นายฮอซัลลี  วรรณาการ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันขับร้องอานาซีดภาษามลายู ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซูนัยยะห์  ยูโซะ
2. เด็กหญิงนูรอาดีลา  จะปะกิยา
3. เด็กหญิงฟาตอนีห์  แวดาโอะ
4. เด็กหญิงรูวัยดา  เจะอุมาร์
5. เด็กหญิงแวนูรูลฮูดา  จะปะจิยา
 
1. นางปาตีเมาะ  ฮาลีมสุลัยม์
2. นางสาวฟาตีเมาะห์  เจะซามะ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78.666 เงิน 8 1. เด็กหญิงฟิรดาว  ปีรอมลี
2. เด็กหญิงฟิรดาวซ์   โตะ
 
1. นายรอสดี  จารง
2. นายฮอซัลลี  วรรณาการ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86.98 ทอง 4 1. เด็กหญิงอาอีเสาะ   อาบัส
2. เด็กหญิงโซฟียา   อาเล็ม
 
1. นายรอสดี  จารง
2. นางสาวยามีละ  มาปะ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายนินาวาวี  สามะอาลี
2. เด็กชายมูฮำหมัดอานัส  หะมะ
3. เด็กชายอัสรี  แวยูโซะ
 
1. นายมูฮำมัด  โต๊ะแวอายี
2. นายฮาแซ  สาแม