รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโผงโผง 1. เด็กหญิงบัลกีส   ลือแบสา
 
1. นางสุภาณี  จารึก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงอุมุลมัยนี  มะหวัง
 
1. นางคลีนา  หมื่นสระชุม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กหญิงบัลกิส  เหล็มสา
 
1. นางธารทิพย์  มากมูล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภมรคติวัน 1. นางสาวกันทิมา  เพชรสุริยา
 
1. นางอมรรัตน์   บุญเกื้อ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 88.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโง 1. เด็กหญิงนูรอัยนี  เจ๊ะนิ
 
1. นางสาวพารีดะห์  รักษ์ปราชญ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเสาะ 1. เด็กหญิงนูรฮายาตี  นิมีรู
 
1. นางสาวปาตีเมาะ  สิเด๊ะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.665 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม 1. เด็กหญิงชนัญดา   เชี่ยวสกุล
 
1. นางยุพิน   ขวัญนงค์รัก
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเค็ด 1. เด็กชายรุสดันฮากิม  ดาฮิม
 
1. นางหนูกลั่น  ศรีสวัสดิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) 1. เด็กหญิงนูรีดา   หะเด็ง
 
1. นางอรพินท์   แสนรักษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบากง 1. เด็กหญิงคอรีเยาะ  ตือบิงหม๊ะ
2. เด็กหญิงซูไฮนี   ยูโซะ
3. เด็กหญิงรอฮานา   ลือบาน๊ะ
 
1. นางสาวซูฮัยลา  เจ๊ะนิ
2. นางลาตีพะห์  หะยีเต๊ะ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลางสาด 1. เด็กหญิงไซนะ  ดูลี
2. เด็กหญิงไอมีย์  สาแม็ง
 
1. นางสาวรอซีดะห์  แวนาเห็ง
2. นายมูฮัมหมัดรอบี  มะมิง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กชายอาดีนัน  แยนาย
 
1. นางนงนุช  สุขสมบูรณ์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กหญิงนูรไอมาน  สะมะแอ
2. เด็กหญิงพัชรี  ยีเจ๊ะแว
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  หะยีดือราแม
 
1. นางจิรบุตร  พุดซ้อนดอก
2. นางรอหิม๊ะ  กาซอ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 1. เด็กหญิงซูฮาดา  เจะซอ
2. เด็กหญิงนิอัสรีนา  ลีแซ
3. เด็กหญิงอานีซะห์  เวาะโกะ
 
1. นางนันทพร  ศรีสงเคราะห์
2. นางปารีดา  หลังชาย
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กหญิงต่วนสารีนา  สาเม๊าะ
2. เด็กหญิงนิสาฟินา  กาเดร์
3. เด็กหญิงมารียะ  ปูลา
 
1. นางจิรบุตร  พุดซ้อนดอก
2. นางรอหิม๊ะ  กาซอ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนแปลงงู 1. เด็กชายอัฟนัน  แวเลาะมะ
2. เด็กชายอาบูลุคมาน  บาราเฮง
 
1. นางสาวสุจรรยา  อินชะนะ
2. นางโยวารีย๊ะ  ตาเละ
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86.332 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประจัน 1. เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  แวโวะ
2. เด็กหญิงฟิตรี  กูเดร์ดาเก็ง
3. เด็กชายแวมูฮำมัดนัสรัณ  แวหะยี
 
1. นางนิกฮัสณีย์  สิเดะ
2. นางสาวมาเรียม  สาและ
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะรัง 1. เด็กหญิงซุลฟา  หามะ
2. เด็กชายนาอีม  ลีม๊ะ
3. เด็กหญิงนิการีมา  มะยีแต
 
1. นางนิไซนี  กือจิ
2. นายนิเซะ  นิสนิ
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 1. เด็กชายอารฟีร   เจ๊ะแล
2. เด็กชายอิลยัส   จะปะกียา
3. เด็กหญิงโสรยา  ยือลาแป
 
1. นางสาวปาตีเมาะ  แลแร
2. นางสาวทัศนันท์   อ่อนอุ่น
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นพิกุล 1. เด็กหญิงซูรีนา  แซเม็ง
2. เด็กหญิงนัรมีน  ตาโตะ
3. เด็กหญิงฟิรดาวซ  เจ๊ะเฮง
 
1. นางสาวอามีเนาะ  อีปง
2. นายซอฟี  กาเซะ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน 1. เด็กหญิงอามีเนาะ   ลือแบซา
2. เด็กหญิงฮุสนา   บอสู
 
1. นางคอมารียะ   สามะ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระแว้ง 1. เด็กชายซูไฮมิง  มะดาบู
2. เด็กชายตะวัน  มุณีแนม
 
1. นางแวซาปือรอ  บูละ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กชายมูฮัมหมัดคอราฟี  สาและ
2. เด็กชายอัฟวา  เจ๊ะมามะ
 
1. นางสาวทิศา  ทองบุญ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาวัง 1. เด็กชายนาวาวี  กาแม
2. เด็กชายอนัส  แมแล
 
1. นางยูไรดา  เตะย่อ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนลังงา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   มะดาเร๊ะ
2. เด็กชายอัฟนาน  มิดคาดี
 
1. นายธวัฒน์ชัย  นาคบุตร
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87.665 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 1. เด็กหญิงดวงมณี  พรหมอินทร์แก้ว
2. เด็กหญิงนูเรียร์  มะลี
3. เด็กหญิงมารียา  อาแว
4. เด็กหญิงสุฟิตตรี  สาหลำ
5. เด็กหญิงเปรมฤดี   สารไสยา
 
1. นางเพ็ญศรี  ไชยนุ้ย
2. นางเสาวนิตย์  ไฝสีทอง
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาวัง 1. เด็กหญิงนูรฟาซีราห์  มะลี
2. เด็กหญิงรุสตีณา  แมแล
3. เด็กหญิงลัยลา  บือแน
4. เด็กหญิงฮาซานะห์  ลาเตะ
5. เด็กหญิงฮารีซา  ลาเต๊ะ
 
1. นางสาวยุวรีหย๊ะ  เจ๊ะหะ
2. นางสาวยามีละ  แลแม
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.665 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนลังงา 1. เด็กหญิงณิชากร  ยามา
2. เด็กหญิงมารีน่า  หมัดดิมสา
3. เด็กหญิงวาธิณี   สาเมาะบาซา
4. เด็กหญิงสาลูมา  ปูเต๊ะ
5. เด็กหญิงอัสมา  เจ๊ะโก๊ะ
 
1. นางรอหะนี  เจะโซะ
2. นางสาวรอบีอ๊ะ  มูณีมูสี
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กหญิงนัรมีน  สาแลแม
2. เด็กชายมูฮัมหมัดซัมบรี  วาเงาะ
3. เด็กชายอับดุลรอมัน  ดอเลาะ
4. เด็กหญิงอีมาน  มาฮะ
5. เด็กหญิงโซเฟีย  เกาะแน
 
1. นางสาววิภาวรรณ  จันทร์เพชร
2. นางกาญจนาวดี  แก่นแก้ว
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กหญิงนิยัสมี  เด็ง
2. เด็กชายมะฮาเลง  ปูลา
3. เด็กหญิงมูรณี  ดอกา
4. เด็กหญิงอัฟนาน  มาฮะ
5. เด็กชายอัสนาวี  สุหลง
 
1. นายสมมาศ  เขียวจันทร์
2. นางกัญญา  สังข์แก้ว
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กหญิงซูไลลา  ยูโซ๊ะ
2. เด็กชายปฏิภาณ  เพ็ชรจรูญ
3. เด็กหญิงสูไรดา  มามะ
4. เด็กชายอันวา  วานิ
5. เด็กหญิงอัสวีดา  กูนา
 
1. นายสมมาศ  เขียวจันทร์
2. นางสมศรี  ชุมนุมมณี
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรือเซะ 1. เด็กหญิงต่วนฟาอิส  นิแลเม๊าะ
2. เด็กหญิงต่วนมารียะห์  โต๊ะโซ๊ะ
3. เด็กหญิงต่วนอัยเสาะ  ต่วนเยะ
4. เด็กหญิงนินูรีตา  อาจสันเที่ยะ
5. เด็กหญิงนูรอามีณ  แวกาเด
6. เด็กหญิงนูรีฮัน  เจะสาแม
7. เด็กหญิงนูรไอนี  สาและ
8. เด็กชายมะฮาซัน  แวอีแต
9. เด็กชายมะฮาซัน  แวอีแต
10. เด็กหญิงมาซีเตาะห์  นาเปะ
11. เด็กชายมูฮัมหมัด  สะดียามู
12. เด็กชายมูฮัมหมัดมาวารดี  กาเจ
13. เด็กชายมูฮัมหมัดไซฟูเลาะห์  แวนาแว
14. เด็กหญิงยัสมี  เลาะยี
15. เด็กชายอาดือนัน  สามะ
16. เด็กชายอุสมาน  จะปะกียา
17. เด็กชายฮารง  ยือแร
 
1. นายมะสูฮารตู  บระอาซัน
2. นายอับดุลรอซะ   ยือแร
3. นางสาวคอดีญะห์  เจ๊ะมะ
4. นางอามีเราะห์   ดือราแมหะยี
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบอน 1. เด็กหญิงโซเฟีย  เจะหลง
 
1. นางภานุมาศ  พูนเพียร
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภมรคติวัน 1. เด็กหญิงดุสิตา  ชูแก้ว
 
1. นางนัยเนตร  มณีรัตน์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองช้าง 1. นายฮูเซ็ง  มูหามะสาเร๊ะ
 
1. นางสาวนิรูสนี  หะยีสามะ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สุทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงปาณิศา  บัวเป็นไกร
 
1. นางสายใจ  พุ่มแก้ว
2. นางสาวบรรจงจิต  เหมวิเชียร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ไชยชนะ
2. เด็กหญิงปิยะ  แก้วปัญญา
 
1. นางสายใจ  พุ่มแก้ว
2. นางสาวบรรจงจิต  เหมวิเชียร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภมรคติวัน 1. เด็กชายสุรชัย  เพชรสุริยา
2. เด็กหญิงอรฤดี  โหลกดี
 
1. นางอรนุช   อินชะนะ
2. นายนาถ  บุญพวง
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระแว้ง 1. เด็กหญิงกัลยานี  มุณีแนม
2. เด็กหญิงกูอิสศริณดา  ลอจิ
3. เด็กหญิงซากียะห์  มะดาบู
4. เด็กหญิงซูนีตา  สาเมาะ
5. เด็กหญิงซูไรยา  นาวานิ
6. เด็กหญิงตัสนีม  จะปะกียา
7. เด็กหญิงนูรอัฟฟานณีย์  กาซอ
8. เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  ดอเลาะ
9. เด็กหญิงนูรฮายาตี  มะมิง
10. เด็กหญิงนูรีดา  สะเตาะ
11. เด็กหญิงนูรีมาน  หะญี
12. เด็กหญิงยัสมี  สามะ
13. เด็กหญิงยัสมี  อาแวดอมอ
14. เด็กหญิงอัฟนาน  มะมิง
15. เด็กหญิงอัสรีนัน  วิชัย
 
1. นางสาวต่วนนูฮายาตี  ลอจิ
2. นายอดิศักดิ์  เจ๊ะยอ
3. นางสาวต่วนรุสนี  ลอจิ
4. นางซาบารียะห์  ดือราซอ
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 1. เด็กหญิงฟารีดา  ดาโอะ
2. เด็กหญิงอัสมะห์  เจะซอ
 
1. นายณัฐนันท์  หินอ่อน
2. นายสมพร  เพชรสุวรรณ์
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภมรคติวัน 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  สะยุคงทน
2. เด็กหญิงวารีรัตน์  เสนารัตน์
 
1. นายแสงตะวัน  คงศรีจันทร์
2. นางจีรารัตน์  บัวสุวรรณ
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประจัน 1. เด็กหญิงนูรไอนี  จิใจ
 
1. นายอัดนาน  อาแย
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นพิกุล 1. เด็กชายไอยุบ  แยนา
 
1. นางพงษ์ศิริ  พงศ์กระพันธุ์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) 1. เด็กหญิงซาวานี   มูลู
 
1. นายรุสดี   สาดีน
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นพิกุล 1. เด็กหญิงอัสรีนา  มูเซะ
 
1. นางฟาอีซะห์  ยีอาซา
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโผงโผง 1. เด็กหญิงมัสอายู  อีแต
 
1. นางยาวาเฮ  แวมิง
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนลังงา 1. เด็กชายอานันท์  สีปูเตะ
 
1. นายมูฮำหมัด  บาเหมบูงา
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กหญิงสูวานี  หวังหวัน
2. เด็กชายอุสมาน  แวเต๊ะ
 
1. นางพรพิมล  ศรีสุข
2. นายศราวุฒิ  สุขจันทรา
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสายชล 1. เด็กหญิงนูรฮายาตี   เตะแต
2. เด็กหญิงอาอีเส๊าะ   เจ๊ะอาลี
 
1. นางสาวรุสมีดา   บือแน
2. นางชดาภร   บำรุงวงศ์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 1. เด็กชายนิอาดิบ   จำรูญศิลป์
2. เด็กชายสุไลมาน  แวสะมะแอ
 
1. นางสุรัยดา  กีโต๊ะ
2. นางนิคอซีมัส  ยะหริ่ง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบินยา 1. เด็กหญิงฟาฏีมะฮ์   เจ๊ะเฮง
2. เด็กชายมุสลิม   สาและ
3. เด็กชายแวอาดือนัน    แวเด็ง
 
1. นางอรุณี  อ่อนตุก
2. นางนาดียะ  กาหลง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบินยา 1. เด็กชายลุกมาน   ดัมแม
2. เด็กชายอุสมาน    กาหลง
3. เด็กชายแวมูฮัยมีน   แวเด็ง
 
1. นางอรุณี  อ่อนตุก
2. นายมะรูดิง  บระอาซัน
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  โกศลกาญจน์
 
1. นางเสาวนิตย์  ไฝสีทอง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะรัง 1. เด็กชายซูเฟียน  ลือมาน๊ะ
 
1. นายสมหมาย  เจ้ยแก้ว
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.332 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม 1. เด็กชายปริญญา   สุวรรณชาตรี
 
1. นายสมคิด   สีสุวรรณ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลักปรือ 1. เด็กหญิงนุชวรา  บุุญปาน
 
1. นายสุเทพ  พุฒซ้อนดอก
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภมรคติวัน 1. เด็กหญิงทักษพร  เดชะมาก
 
1. นางสมพร  แก้วศรี
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะตา 1. เด็กชายซาฟารี   ยะโกะ
 
1. นางกฤษณา   เพ็ชรมรกฎ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม 1. เด็กหญิงดารารัตน์   เล็กทับ
 
1. นางสาวสุรีรัตน์   วัชรกุล
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภมรคติวัน 1. เด็กหญิงทักษพร  เดชะมาก
 
1. นางสมพร  แก้วศรี
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1. เด็กชายสาราฟี  เจะโด
 
1. นางสาวแวยอรี  ลาเตะ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.998 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กหญิงนาเดีย  ดาแม
 
1. นางสาวรอฆาย๊ะ  ยามา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กหญิงฟาตีเม๊าะ  เจะมะ
 
1. นางสาวรอฆาย๊ะ  ยามา
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธนาภิมุข 1. เด็กชายฟาตีร  ดาระสอ
 
1. นางสารภี  นรสิทธิ์พิทักษ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม 1. เด็กชายนิมะ    วิชา
 
1. นางสาวฐิติมา  จงไกรจักร
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาประดู่ 1. เด็กหญิงรสิตา  อินทรสมบัติ
 
1. นางสวลี  สามแก้ว
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภมรคติวัน 1. เด็กหญิงเจนจิรา  อนุสา
 
1. นางสมพร  แก้วศรี
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เจ๊ะฮะ
2. เด็กชายชนกันต์  แซ่อุ่ย
3. เด็กหญิงณัฐธิชา  ชูสุวรรณ
4. เด็กชายธนพงษ์  ไชยวงค์
5. เด็กหญิงนุตประวีร์  สุหลงกุ
6. เด็กชายฟาเดล  เดชมาก
7. เด็กชายวัยวัฒน์  กะจิมูเก็ง
8. เด็กหญิงวิชญา  ศรีจันทร์
9. เด็กชายอานัส  หามะ
10. เด็กหญิงอาริสา  บาราเฮง
 
1. นางเสาวนีย์  ศรีสำราญ
2. นางเยาวนิตย์  สุรการ
3. นางมารศรี  ชูสุวรรณ์
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 82.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ 1. เด็กหญิงซากียะห  อาบู
2. เด็กหญิงซูไฮดา  วันลาเต๊ะ
3. เด็กชายมูฮำหมัดอาดีลัน  ซีนา
4. เด็กชายอาดีนันท์  โตะลู
5. เด็กหญิงไสยนับ  หะยียูโซะ
 
1. นางสาวนูรฮายาตี  โตะลู
2. นายอับดุลฮามิ  ยูแมน
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทูนของบนศรีษะและโยนลูกบอล ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนน 1. เด็กชายฟิรดาว    อาแวกือจิ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดตายูดีง   การี
3. เด็กชายมูฮัมหมัดอาลี   ศรีหาวงศ์
4. เด็กชายอับดุลเลาะ   เซ็ง
5. เด็กชายอัฟฟาน   เจาะบองอ
6. เด็กชายอานูวา    ยูโซะ
 
1. นายธนากร    เจะหนิ
2. นายกำธร   อินศรีสวัสดิ์
3. นายซูลกิพลี   กาแบ
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 1. เด็กชายนัซรัน  หะ
2. เด็กชายมููฮำหมัด  เจะเล็ง
3. เด็กชายอัฟฟาน  แวนาแว
4. เด็กชายอัลอานัส  หะมะ
5. เด็กชายอาบูหาสันบาซอรี  อาแว
6. เด็กชายอีดรีส  ยูโซ๊ะ
 
1. นายสุทธิกรณ์  เพชรวิโรจน์
2. นายอนุรัตน์  พันธ์ศิลป์
3. นายสมพร  เพชรสุวรรณ์
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปาลัส 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟรอน  กอเด็ง
2. เด็กชายสุกราน   สุหลง
3. นายสุไลมาน   เถ๊าะ
4. เด็กชายอับดุลรอมาน  ตาปู
5. เด็กชายอัมราน  กาจิ
6. เด็กชายอานัส   นาแว
7. เด็กชายอาบูคอรี  เจ๊ะหะ
8. เด็กชายเจะแวหามะ  เจะนุ๊
 
1. นายวรวุฒิ   ศรีสงเคราะห์
2. นางสาวจารีย์   อินศรีสวัสดิ์
3. นางสาวปนิดา   สีลาภเกื้อ
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน 1. เด็กหญิงตัสนีม  เฮ็งปิยา
2. เด็กหญิงนัชมีย์  เฮ็งปิยา
3. เด็กหญิงวัณอาตีฟะห์  เฮ็งปิยา
 
1. นางสาวนาฟีเส๊าะ  สาและบิง
2. นางยามีละห์  แปเฮาะอีเล
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กหญิงซีตีรอกีเยาะ  ลาเตะ
2. เด็กหญิงฝาตีเม๊าะ  หมะสะ
3. เด็กหญิงรุสนี  บือราเฮง
 
1. นางวรรณนี   โรจน์หัสดิน
2. นางนิภา  เพชรมณี
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะรัง 1. เด็กหญิงนูรฮาลีซาร์  แวนาแว
2. เด็กหญิงมิลอัมร์  เปาะจิเส็ง
 
1. นายนิเซะ  นิสนิ
2. นางสาวอาฟีฟะห์  เปาะสานิ
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรัง 1. เด็กหญิงดารุณี  ดอเลาะ
2. เด็กหญิงพิดาพัชร์  ดำแก้ว
 
1. นางสาวศิริมา  ชูสงค์
2. นางสาวเทวลิน  พรหมศิริ
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80.998 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน 1. เด็กชายบัสรี   ลือแบซา
2. เด็กชายฟัรฮาน   กูบู
 
1. นายมูฮัมหมัดอัรซาด   ลือแบซา
2. นางสาวแวดะห์  ปาลายา
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม 1. เด็กหญิงซูลีต้า   บูงอ
2. เด็กหญิงต่วนซายาณีย์   บารู
 
1. นางสาวมารีซาน   ดือราฮิง
2. นางจินดา   พิทักษ์
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนลังงา 1. เด็กหญิงนาเดีย  สาและ
2. เด็กชายอิทธิกร  สาธุเสน
 
1. นายดิเรกฤทธิ์  ดำรงรักษ์
2. นางสาวยุรา  ยูนุ
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 1. เด็กหญิงอิลฮาม  หะยีหามะ
2. เด็กชายฮัยซัม  หะยีหามะ
 
1. นายบัณฑิต  สุวรรณทวี
2. นายวีรยุทธ  สีลาภเกื้อ
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขนท้าว 1. เด็กหญิงฆอสะนะ  เจ๊ะกาเดร์
2. เด็กหญิงนูรฟาน  วาเง๊าะ
 
1. นายสมหมัย  หะยีมะลี
2. นางนัสรินทร์  ดือเร๊ะ
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนน 1. เด็กชายซูไฮมี   เจะแฮ
2. เด็กชายอาหามะ    รายอคารี
3. เด็กชายอิสมาแอ  อาแด
 
1. นายสุนทร   ศรีสมปอง
2. นางรอหานา   ตาหยง
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.329 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภมรคติวัน 1. เด็กชายวิศรุต  เสือครุฑ
2. เด็กชายอนุภาพ  บุญยอด
3. เด็กชายไชยณรงค์  จอมแก้ว
 
1. นายนาถ  บุญพวง
2. นายแสงตะวัน  คงศรีจันทร์
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95.999 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนน 1. เด็กหญิงซูไรดา   มะเละ
2. เด็กหญิงฟิรดาว   คำเกิด
3. เด็กชายมะซอเรย์   กอเดร์
 
1. นายสุนทร  ศรีสมปอง
2. นางฮานีซะห์    จิ
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กหญิงการ์ตีนี  อิลาละ
2. เด็กหญิงซีตีอาอีเสาะ  ดอเลาะ
3. เด็กหญิงญาสมี  อาแว
4. เด็กหญิงนาปูซา  บากา
5. เด็กหญิงมาซีเตาะ  ดอแว
6. เด็กหญิงอามัส  สาเระ
 
1. นางศรีสุดา  ทองอร่าม
2. นางกัญญา  สังข์แก้ว
3. นางกาญจนา  สุขจันทรา
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กหญิงคอรีเยาะ  ขะเดหมะ
2. เด็กหญิงณาซูฮา  ปูเตะ
3. เด็กหญิงนุสรี  วานิ
4. เด็กหญิงปาตีเมาะ  มะแอ
5. เด็กหญิงฟาตีเมาะ  ลาเตะ
6. เด็กหญิงมารียะห์  ดาแม
 
1. นางชนิดา  รักษ์จันทร์
2. นางสาวนันทนา  บุญไชยสุริยา
3. นางสาวกัลยดา  พงศ์ศิริ
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81.998 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระแว้ง 1. เด็กหญิงซุลฟา  กาซอ
2. เด็กหญิงนูรฮาฟีซาน  มูซอ
3. เด็กหญิงแวดา  จะปะกียา
 
1. นางสะปินะ  กาซอ
2. นางสาวซรูไรดา  มอลอ
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบินยา 1. เด็กชายรุสลัน  สาและ
2. เด็กชายอับดุลฮากีม  ดอนิ
3. เด็กชายอาหามะห์   ตือบิงหม๊ะ
 
1. นายอดินันท์   สาแม
2. นายมูหัมหมัด  เจะหะ
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กชายมูฮัมมัดอารีฟีน  ดะมอ
2. เด็กหญิงสูไหลา  มะดิเยาะ
3. เด็กหญิงอะซีเราะห์  น่าเปะ
 
1. นายสาโรจน์  ตรีแก้ว
2. นางสมศรี  ชุมนุมมณี
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กหญิงฟาตีเม๊าะ  โต๊ะดอเล๊าะ
2. เด็กหญิงมาริสา  สาและมะ
3. เด็กหญิงมาเรียม  ดาแม
 
1. นางชนิดา  รักษ์จันทร์
2. นางสาวกัลยดา  พงศ์ศิริ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กหญิงมาดีหะห์  มะแซ
2. เด็กหญิงหะฟีเส๊าะ  ดามาลอ
3. เด็กหญิงฮาซานะห์  คาลี
 
1. นางชนิดา  รักษ์จันทร์
2. นางสาวกัลยดา  พงศ์ศิริ
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96.665 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปานัน 1. เด็กหญิงซาฟีกะฮ์  เจะแม
2. เด็กหญิงมารีนา  กาดำ
3. เด็กหญิงมารีแย  โตะตาหยง
 
1. นางรอปิอ๊ะ  หะมะ
2. นางอามีเน๊าะ  สาเม๊าะ
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.996 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรัง 1. เด็กชายธนวัฒน์  อินทวิเชียร
2. เด็กหญิงอิรฮาน  แดมะ
3. เด็กหญิงโนไรนี  เจะโด
 
1. นางสาวเทวลิน  พรหมศิริ
2. นางสาวศิริมา  ชูสงค์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93.331 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ 1. เด็กหญิงซัลมะห์  ดอเลาะ
2. เด็กหญิงซารีนา  สะมอรี
3. เด็กหญิงนูรไลลา  เจ๊ะมะ
 
1. นางรอหะนา  ยะโก๊ะ
2. นางสาวนูรียะห์  เวาะโละ
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95.332 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กหญิงนุรัยฮาน  ปูเต๊ะ
2. เด็กชายมุสตากีม  บาลา
3. เด็กชายมูฮัมหมัดซัมซู  สาแม
 
1. นางชนิดา  รักษ์จันทร์
2. นางสาวกัลยดา  พงศ์ศิริ
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.665 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กหญิงนูรมี  จาเละ
2. เด็กหญิงนูรไรดา  เจ๊ะเล๊าะ
3. เด็กชายอานิส  เจะเล๊าะ
 
1. นางชนิดา  รักษ์จันทร์
2. นางสาวกัลยดา  พงศ์ศิริ
 
97 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดปรีกี 1. เด็กหญิงนูรุลซาฮีดา   สาเมาะ
2. เด็กหญิงฟาติน   แวบากา
3. เด็กหญิงแวนูรมา   แวอาลี
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ชูเกิด
2. นางสาวคอลีเยาะ   สะดียามู
 
98 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 99.995 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 1. เด็กหญิงซามีมี  ยีสาและ
2. เด็กหญิงนููรลัยลา  ลูโบะยาเซ็ง
3. เด็กหญิงยัสมีย์  มาเละ
 
1. นางสาวราตรี  กาญจนอารี
2. นางวรรณดี  คงสวัสดิ์
 
99 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กหญิงโสรยา  สาแม
 
1. นางอุฬาริกา  ทองสีพราย
 
100 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูโกะ 1. เด็กชายมูฮัมมัดรอซาลี  กาแบ
2. เด็กชายมูฮัมหมัด  ตาเมาะ
3. เด็กชายอิบรอเฮง  กะลูแป
 
1. นางสาวอามีเนาะ  จะปะกียา
2. นางฮามีดะห์  กานา
 
101 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กชายมูฮัมหมัดกาซีมี  เจ๊ะกา
2. เด็กชายมูฮัมหมัดโซฟี  โต๊ะเนง
3. เด็กชายอับดุลเลาะ  สาและ
 
1. นางเจียมจิต  หน่อสุข
2. นางอายาตี  มามะ
 
102 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ 1. เด็กชายอามีน  สะแม
2. เด็กชายไฟศาล  บาเหม
 
1. นางสาววันวิสาข์  เฮงเอีย
2. นางณิศารัตน์  ฉ่ำตระกูลพิพัฒน์
 
103 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กชายมะซอเร  สาแม
2. เด็กชายมูฮัมหมัด  วามูมาซา
3. เด็กชายอานัส   ดาม้อ
 
1. นายสาโรจน์  ตรีแก้ว
2. นางสมศรี  ชุมนุมมณี