หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 โรงเรียนบ้านกะลาพอ
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 3

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ  
2 นายอัมรัน แวหะมิ ประธานศูนย์เครือข่ายไม้แก่น คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ  
3 นายมุคลิส คอลออาแซ ผอ.โรงเรียนบ้านแลแวะ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ  
4 นายเชาวลิต เพ็ชรหวล ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ ๑๑๓ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ  
5 นายสงกรานต์ จริยเพียรพันธุ์ ผอ.โรงเรียนบ้านกะลาพอ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ  
6 นางนิซัลมา นิภิรมย์ รอง ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ ๑๑๓ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ  
7 นายสุทัศน์ ไกรดำ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ  
8 นางเพ็ญทิพย์ ราชสุวรรณ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ  
9 นายนิพันธ์ นฤมาณพงศกร ครูโรงเรียนบ้านกะลาพอ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ  
10 นางศิราณี ณ ปัตตานี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ  
11 นางสาวนูซีฮา เจ๊ะอาแว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ  
12 นายซอลาฮูดิง มามุ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ  
13 นางสาวอาอีเสาะ เตะโระ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ  
14 นางสาวอริสสา สาและ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ  
15 นางสาวสุวาริน สุขหนูแดง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ  
16 นางสาวฮูมัยดา หวันการิม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ  
17 นางสาวพาอีซะห์ โซะสกาแว พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ  
18 นางสาวอาซีซะ มาหามะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ  
19 นายมูฮัมหมัดรออี มะลี ประธานศูนย์เครือข่ายพลังใหม่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
20 นายลุกมาน หะยีกาเล็ง ผอ.โรงเรียนบ้านจะเฆ่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
21 นางฟารีดะห์ สาวัน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ ๑๑๓ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
22 นางสาวศริญญา แวแม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ ๑๑๓ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
23 นางนิลาตีพะห์ สุหลง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ ๑๑๓ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
24 นางสาวอาระฟะ สีวัน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ ๑๑๓ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
25 นางสาวนาตือเราะ สามะ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ ๑๑๓ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
26 นางสาวดาวิณีย์ สาละ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ ๑๑๓ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
27 นางรุสลีฮา สะตา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ ๑๑๓ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
28 นางจิตติมา โกวิทางกูร ครูโรงเรียนบ้านกะลาพอ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
29 นางชฎาธาร หลง ครูโรงเรียนบ้านกะลาพอ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
30 นางสุดารัตน์ สองฉั่ว ครูโรงเรียนบ้านกะลาพอ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
31 นางสาวนูรีซัน ราแดง ครูโรงเรียนบ้านกะลาพอ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
32 นางสาวอานีซะห์ อาแวปูเตะ ครูโรงเรียนบ้านกะลาพอ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
33 นางมานิตา ไชยยอด ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
34 นางสาวธัญญลักษณ์ ราชสุวรรณ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
35 นางลาตีพ๊ะ ดือรามะ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
36 นางสาวสิริภัสสร พรหมแก้ว พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
37 นางสาวอามีเนาะ ดะกา พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
38 นางสาวมาเรียม หมัดตานี พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
39 นางสาวซากูเราะห์ ยูโซะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
40 นางสาวฮัสลีณา กรูแป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
41 นางสาวนูร์ไฮนี นิแว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สพป.ปัตตานี เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
42 นางรูซยาณี ดือราแม เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.ปัตตานี เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
43 นายเจะอาแซ เปาะแต ประธานศูนย์เครือข่ายทักษิณสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
44 นายเชาวลิต เพ็ชรหวล ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ ๑๑๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
45 นายสงกรานต์ จริยเพียรพันธุ์ ผอ.โรงเรียนบ้านกะลาพอ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
46 นายพรรษา ขวัญดี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ ๑๑๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
47 นายอภิชาติ ดำมณี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ ๑๑๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
48 นายอามีน ซอ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ ๑๑๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
49 นายบูดีมัน เปาะอิ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ ๑๑๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
50 นายสาฟียัน รีนิแซ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ ๑๑๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
51 นายสุไลมาน กอรา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ ๑๑๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
52 นายมูหามัดรอซาลี มะมิง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ ๑๑๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
53 นายอาหามะ บากา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ ๑๑๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
54 นายสำสูดิง อาแซ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ ๑๑๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
55 นายสะแปอิง สามะ ครูโรงเรียนบ้านกะลาพอ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
56 นายแคล้ว จันดารา ครูโรงเรียนบ้านกะลาพอ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
57 นายอับดุลรอมาน สแลแม ครูโรงเรียนบ้านกะลาพอ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
58 นายรุสลี บินนุรดิน ครูโรงเรียนบ้านกะลาพอ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
59 นายอับดุลฮาเรง วานิ ครูโรงเรียนบ้านกะลาพอ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
60 นายบุรฮานุดดิน มะโซะ ครูโรงเรียนบ้านกะลาพอ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
61 นายอาฮามะ สาและ ครูโรงเรียนบ้านกะลาพอ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
62 นายสมบูรณ์ สิทธิบุตร นักการภารโรงโรงเรียนบ้านกะลาพอ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
63 นายกอรี วาโซ๊ะ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านกะลาพอ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
64 นายมะการิม เจะมามะ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านกะลาพอ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
65 นายดลเลาะ สีวัน นักการภารโรงโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ ๑๑๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
66 นายอาลาวี มะวาซอ นักการภารโรงโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ ๑๑๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
67 นายอุดม พรหมหัวนา นักการภารโรงโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
68 นายสมคิด วงศ์บุหลัน นักการภารโรง สพป.ปัตตานี เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
69 นางทัศนี อิทธิกรกุล นักการภารโรง สพป.ปัตตานี เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
70 นางอ้อยใจ ปฏิวัติ นักการภารโรง สพป.ปัตตานี เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
71 นายดอสอมะ เจะแว จนท.รักษาความปลอดภัย สพป.ปัตตานี เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
72 นายมุกะตา สามะ จนท.รักษาความปลอดภัย สพป.ปัตตานี เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
73 นายซานูซี แลเมาะ จนท.รักษาความปลอดภัย สพป.ปัตตานี เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
74 นายสุเทพ ธรรมโสภณ รักษาการ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
75 นายสุทัศน์ ไกรดำ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
76 นายบุรฮานุดดิน เตะ ประธานศูนย์เครือข่ายสายชล คณะกรรมการฝ่ายระบบงานออนไลน์  
77 นายนูเซ็ง เจะบู ผอ.โรงเรียนบ้านกะรุบี คณะกรรมการฝ่ายระบบงานออนไลน์  
78 นายซอบรี ตาปู เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สพป.ปัตตานี เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายระบบงานออนไลน์  
79 นายธานี มาลาศรี ครูโรงเรียนบ้านมือลอ(มะ อาแดอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายระบบงานออนไลน์  
80 นายรุสมาน นิเฮง ครูโรงเรียนบ้านโลทู คณะกรรมการฝ่ายระบบงานออนไลน์  
81 นายตอเละ ตาเยะ ครูโรงเรียนบ้านโต๊ะชูด คณะกรรมการฝ่ายระบบงานออนไลน์  
82 นางแวไซนะ แซมะแซ ครูโรงเรียนบ้านแลแวะ คณะกรรมการฝ่ายระบบงานออนไลน์  
83 นายอันรอ เจ๊ะอาแว ครูโรงเรียนบ้านป่าไหม้ คณะกรรมการฝ่ายระบบงานออนไลน์  
84 นายมะรอยาลี มะหะมะ ครูโรงเรียนบ้านท่าช้าง คณะกรรมการฝ่ายระบบงานออนไลน์  
85 นางนาบีละห์ แนซู ครูโรงเรียนบ้านบือแต คณะกรรมการฝ่ายระบบงานออนไลน์  
86 นางสาวอาสนะ การี ครูโรงเรียนบ้านกะรุบี คณะกรรมการฝ่ายระบบงานออนไลน์  
87 นายอาริฟ มาหามะ ครูโรงเรียนบ้านปาแดปาลัส คณะกรรมการฝ่ายระบบงานออนไลน์  
88 นายมักตา สะอิ ครูโรงเรียนบ้านบาโงยือริง คณะกรรมการฝ่ายระบบงานออนไลน์  
89 นายอุสมัน รีโด ครูโรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว คณะกรรมการฝ่ายระบบงานออนไลน์  
90 นายอิบรอเฮง เจ๊ะเล๊าะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายระบบงานออนไลน์  
91 นายอับดุลรอฮีม ซาและ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายระบบงานออนไลน์  
92 นางสาวปภาวดี สุขเกษม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายระบบงานออนไลน์  
93 นางสาวพาตียะห์ สือรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายระบบงานออนไลน์  
94 นางไพรูส ดือราแม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายระบบงานออนไลน์  
95 นางสาวนุลรียะ สาแล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายระบบงานออนไลน์  
96 นางสาวนูรอาซีกีน ฮะมะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายระบบงานออนไลน์  
97 นางสาวฟารีดา ยามา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายระบบงานออนไลน์  
98 นางสาวอาอีซะห์ เจะลี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายระบบงานออนไลน์  
99 นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายระบบงานออนไลน์  
100 นางสาวมนทิชา แวซอเหาะ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ  
101 นางสาวฮายา มะนอ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ  
102 นางสาวมาลีนี หวันการิม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]