สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ปัตตานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านตะโละไกรทอง 9 4 0 13 8 1 3 1 12
2 บ้านจะเฆ่ 8 8 4 20 15 1 3 12 19
3 บ้านวังกะพ้อ 7 1 3 11 9 3 3 4 15
4 ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 7 1 1 9 11 0 1 6 12
5 บ้านน้ำดำ 5 4 1 10 8 2 4 1 14
6 บ้านกะลาพอ 5 1 3 9 6 3 4 0 13
7 บ้านโตะบาลา 4 6 0 10 9 7 3 1 19
8 พระราชประสงค์บ้านทรายขาว 4 2 1 7 6 3 2 1 11
9 บ้านโลทู 4 2 0 6 5 0 0 1 5
10 วัดสารวัน 4 1 4 9 6 3 1 2 10
11 ฮั่วหน่ำมูลนิธิ 3 4 5 12 7 4 4 4 15
12 บ้านป่าม่วง 3 3 1 7 6 0 2 1 8
13 บ้านป่าทุ่ง 3 0 0 3 5 1 0 1 6
14 สายบุรีอิสลามวิทยา 2 2 1 5 5 3 1 1 9
15 บ้านสือดัง 2 1 5 8 8 1 5 3 14
16 เทศบาล๕ บ้านกาหยี 2 1 2 5 3 1 0 3 4
17 บ้านโคกนิบง 2 1 1 4 5 1 0 1 6
18 บ้านละเวง 2 1 1 4 2 1 2 0 5
19 บ้านโต๊ะชูด 2 1 0 3 6 0 0 2 6
20 บ้านพิเทน 2 1 0 3 4 4 2 5 10
21 ชุมชนบ้านมะนังดาลำ 2 1 0 3 4 1 1 6 6
22 บ้านบน 2 1 0 3 4 1 1 2 6
23 บ้านอุแตบือราแง 2 1 0 3 3 2 0 0 5
24 เทศบาล๖ บ้านบางตาหยาด 2 1 0 3 1 2 1 2 4
25 บ้านกระจูด 2 0 1 3 3 1 0 0 4
26 ชุมชนบ้านปาแดปาลัส 1 3 0 4 2 4 3 2 9
27 บ้านมือลอ (มะอาแดอุทิศ) 1 2 3 6 6 2 0 6 8
28 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 1 2 1 4 2 1 1 4 4
29 บ้านตือเบาะ 1 1 1 3 3 1 2 2 6
30 บ้านบือจะ 1 1 1 3 2 5 0 1 7
31 บ้านบือแต 1 1 0 2 4 2 1 1 7
32 บ้านปากู (มีนาประชาคาร) 1 1 0 2 3 1 0 1 4
33 วัดโบกขรณี 1 1 0 2 3 1 0 0 4
34 ชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) 1 1 0 2 3 1 0 0 4
35 บ้านปลักแตน 1 1 0 2 3 0 0 3 3
36 บ้านป่าไหม้ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
37 บ้านท่าช้าง 1 0 1 2 3 0 0 0 3
38 บ้านแลแวะ 1 0 0 1 3 1 1 0 5
39 บ้านบาเลาะ 1 0 0 1 1 1 0 1 2
40 บ้านกาหงษ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
41 บ้านจ่ากอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
42 บ้านทุ่งกินนร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
43 บ้านเจาะกือแย 0 2 3 5 2 3 3 2 8
44 บ้านกะรุบี 0 2 2 4 4 0 1 5 5
45 บ้านปล่องหอย 0 2 1 3 2 4 3 2 9
46 บ้านบาโงยือแบ็ง 0 2 0 2 2 0 2 1 4
47 บ้านบาโงยือริง 0 1 1 2 3 0 1 4 4
48 บ้านช่องแมว 0 1 1 2 1 1 1 0 3
49 วัดโชติรส 0 1 1 2 0 3 0 0 3
50 ชุมชนบ้านบางเก่า 0 1 0 1 2 3 1 0 6
51 ตะบิ้ง 0 1 0 1 2 1 1 0 4
52 เทศบาล๒ บ้านปากน้ำ(พิธานอุทิศ) 0 1 0 1 1 0 1 1 2
53 บ้านชะเมาสามต้น 0 1 0 1 0 2 2 5 4
54 บ้านมะนังยง 0 1 0 1 0 2 0 2 2
55 บ้านบือเระ 0 0 2 2 2 2 0 3 4
56 บ้านมะแนดาแล 0 0 2 2 2 1 2 3 5
57 เทศบาล๑ บ้านตะลุบัน 0 0 2 2 1 2 0 2 3
58 บ้านตะโละแมะนา 0 0 2 2 0 2 0 1 2
59 บ้านวังไชย 0 0 1 1 2 2 0 0 4
60 บ้านละหาร 0 0 1 1 0 1 0 1 1
61 ชุมชนบ้านแป้น 0 0 1 1 0 1 0 0 1
62 บ้านเขาดิน 0 0 0 0 3 2 1 3 6
63 บ้านลานช้าง 0 0 0 0 2 3 0 6 5
64 บ้านมะกอ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
65 บ้านพอเหมาะ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
66 บ้านบาโงมูลง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
67 บ้านทุ่งเค็จ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
68 เทศบาล๓ บ้านปาตาตีมอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
69 บ้านตะโละดารามัน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
70 บ้านรังมดแดง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 107 80 61 248 226 105 73 126 404