รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 โรงเรียนบ้านกะลาพอ
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 3

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงอารีฟาร์  แปเฮาะอีเล
 
1. นางสุณี   ทองแช่ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงอูลยา  สาและ
 
1. นางสุณี   ทองแช่ม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร) 1. เด็กหญิงโซเฟียนา  โตะลู
 
1. นางรุสนานี  เด็งและ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๕ บ้านกาหยี 1. เด็กหญิงรุสลินดา   ปูเตะ
 
1. นางสาวกูปิสะ  อุมหมาด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสารวัน 1. เด็กชายวงศธร   ประณามเก
 
1. นางกัลยาณี   ศรีเทพ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 1. เด็กชายมูอัร  กานา
 
1. นางนิลาตีปะห์  สุหลง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงนาเดีย  เซ็ง
2. เด็กหญิงอิลฮาม  วาเลาะ
 
1. นางนิภาพร  สาแม
2. นางไลลา  เจะแม็ง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 1. เด็กหญิงตัซนีม  ลอตง
 
1. นางสาวรอดียะห์  มะซา
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดำ 1. เด็กหญิงฟาตินา  โต๊ะเจ๊ะนิ
2. เด็กหญิงอานิส  ฮะยีสาเมาะ
3. เด็กหญิงอารีนา  นิเตะ
 
1. นางไลลา  เตะโระ
2. นางสีตีคอลีเย๊าะ  เจ๊ะเงา๊ะ
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตะบาลา 1. เด็กหญิงตัสนีม  แนมะ
2. เด็กหญิงนัสรียา  มะดีเยาะ
3. เด็กหญิงรูสานา  เจะหะ
 
1. นายมะหมูด  จิตรบรรทัด
2. นางสาวฮามีด๊ะ  ดาโอะ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาหงษ์ 1. เด็กชายชารีฟ  มะอิง
2. เด็กชายฟูรกอน  มะ
 
1. นายฮาบัส  อิสมัน
2. นายอับดุลเลาะ  นิตีเมาะ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละเวง 1. เด็กหญิงนุรซาฟีก๊ะห์  แซรอโอะ
 
1. นางสาวซูรีฮา  สารง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละเวง 1. เด็กหญิงซาฟีนี  วาจิ
 
1. นางสาวซูรีฮา  สารง
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสารวัน 1. เด็กหญิงคณัสนันท์   อ่อนจันทร์
2. เด็กหญิงธันยพร   อินทมล
3. เด็กหญิงปัทมพร   ธรรมโชโต
 
1. นางสุดาวัลย์   อาแวยง
2. นางนูรมีย์   เจะเลาะ
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกินนร 1. เด็กหญิงนาซีฟัตร์  นิมิง
2. เด็กหญิงนูรซาวานี  สาแม
3. เด็กหญิงฮัสรินดา  ดอเลาะ
 
1. นางสาวฮายาตี  มูซอ
2. นางสาวซายนะ  สมาแฮ
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาเลาะ 1. เด็กชายซอและ   เจะนะ
2. เด็กหญิงบัสมะห์   เจะเหาะ
3. เด็กชายบัสรี   ฮะแวกะจิ
 
1. นางสาวฟารีดา   เปาะแต
2. นายมะรือวี   มือฆะ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบือแต 1. เด็กหญิงนาดาร์  ดอเล๊าะ
2. เด็กหญิงเกาษัร  อาบู
3. เด็กหญิงเนาวาร  ดอเลาะ
 
1. นางนาบีละห์   แนซู
2. นางนูรีไอนี  ดะกา
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด 1. เด็กหญิงซากีนะห์  ขาเดร์
2. เด็กหญิงซิลมี  ยุโซะ
 
1. นางคอลีเยาะ  ม่วงเกลี้ยง
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจ่ากอง 1. เด็กชายฟุรซาน   หะแว
2. เด็กชายอับดุลฆอลฟัร   ลาเต๊ะ
 
1. นายมะซาวาวี   มะสาและ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบน 1. เด็กชายอาฟิต  เจ๊ะแว
2. เด็กชายอิมรอน    ยาแล
 
1. นางสาวซูรีนา   ดาโอะ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอิควาน   ยูโซะ
2. เด็กชายอัฟฎอน    สะมาแอ
 
1. นายมูฮัมหมัด   กาซอ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด 1. เด็กหญิงกิสมีฎาร์  สามะ
2. เด็กหญิงพาตีเมาะห์  สือรี
3. เด็กหญิงรุซัยนีย์  ตาเยะ
4. เด็กหญิงสุนิตา  บาโง
5. เด็กหญิงอามานี  เจะดาโอะ
 
1. นายกูอาซิ  นิแห
2. นางสาวนูรีซะ  อาแว
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าม่วง 1. เด็กหญิงนูรมี  อาแว
2. เด็กหญิงนูรอัยนี  มะแซ
3. เด็กหญิงมูนา  ดาฮะกา
4. เด็กหญิงมูนีเราะห์  พวง
5. เด็กหญิงอารอฟะห์   สะลีหมะ
 
1. นางฟารีละห์  เจะโซะ
2. นางสาวอาซียะห์  แฉะ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดำ 1. เด็กหญิงนูรฟิตรียะห์  เจะโอะ
2. เด็กหญิงนูรอัยนี  เจะโด
3. เด็กหญิงนูรฮัยมี  ดือเระ
4. เด็กหญิงนูรียา  มูซอ
5. เด็กหญิงมูรณี  นาแตนิ
 
1. นายรุสมาลย์  หะยีเต๊ะ
2. นางสาวรัยยาน  ตาเยะ
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ 1. เด็กหญิงซัมซีย๊ะห์  บูละ
2. เด็กหญิงนูรอัยนา  อายุ
3. เด็กหญิงนูรูลฮัยฟะ  เจ๊ะนะ
4. เด็กชายบุคคอรี  สาแม
5. เด็กหญิงรุซดาย์  วาโด
 
1. นางเจะมาเรียม  กีลีมอ
2. นางอาตีเก๊าะ  อาแด
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ 1. เด็กหญิงซูเฟีย  ตาตา
2. เด็กหญิงนิสรีน  สาและ
3. เด็กหญิงน่าซู่ฮา  เจะบู
4. เด็กหญิงภัครียา  ยูโซะ
5. เด็กหญิงฮุซณีญา  รีจิ
 
1. นางไมมูน  ยามู
2. นางสาวโรสราณี  สะดี
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  บาดา
2. เด็กชายมุสลิมมี  กาเซ็ง
3. เด็กชายมูฮัมหมัดรุตฟี  เจ๊ะแม็ง
4. เด็กหญิงอัฟนี  อาแว
5. เด็กหญิงอิบฏิดาห์  อาแซ
 
1. นายมุสลีมีน  เจะหลง
2. นายมุตตาเล๊ะ  ยะพา
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบน 1. เด็กหญิงนูรมีย์  ดือเร๊ะ
 
1. นางนูรมา  อับดุลราฮิม
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง 1. เด็กหญิงนุรอาซีกีน  หมัด
 
1. นายหาเซ็ง  วามะ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะเฆ่ 1. เด็กหญิงลียานา  สาเมาะ
 
1. นางสาวลลิตา  สุขเทพ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) 1. เด็กชายปวเรศ  รังษีโกศัย
2. เด็กหญิงรวิสรา  สุขหนูแดง
 
1. นางเพ็ญทิพย์  ราชสุวรรณ
2. นางสาวธัญลักษณ์  ราชสุวรรณ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบกขรณี 1. เด็กหญิงนิศารัศมิ์  ถิ่นชุม
2. เด็กชายอรรถพล  ศรีสุวรรณ
 
1. นางจุฑารัตน์   สิ้นกั้ง
2. นายสมาน  มะมุ
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงซอบารียะห์  เจะหะ
2. เด็กหญิงนุสริน  โตะเส็ง
 
1. นางสุนีย์  ลอมา
2. นายมะรอยาลี  มะหะมะ
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 1. เด็กหญิงดียานี  ยะแซ
2. เด็กหญิงฟิรฮานา  ยูโซะ
 
1. นางอูมีกลือซง  มะเก
2. นายอับดุลเลาะ  ยูโซะ
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ 1. เด็กหญิงฟาตอนะฮ์   ซีบะ
 
1. นายซัยฟุดดีน   เจ๊ะฮะ
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 1. เด็กหญิงนิอาฟาฟ  เจะแม
 
1. นายซูไฮมิง  อาลี
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดำ 1. เด็กชายธีรวุฒิ  ฉิมอาภัย
 
1. นายแวมูฮามัดเด็ง  แวอูมา
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงนิสฟู  เจะนิ
 
1. นางสาวไลลา  เจ๊ะแม็ง
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระจูด 1. เด็กชายชากีรีน  ยูโซะ
 
1. นางมะห์ฟูเสาะห์  สนิ
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ 1. เด็กหญิงนีฟีน  ฮะมะ
2. เด็กหญิงรุสนี   จันทอง
 
1. นางวัลลภา   พรรณศรี
2. นางสาวนูไรการ์   มะแซ
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ 1. เด็กหญิงนิมัสณีย์  ฮาวา
2. เด็กชายมูฮัมหมัดซอร์ฟาน  อาแซ
 
1. นางวัลลภา  พรรณศรี
2. นางสาวนูไรการ์   มะแซ
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโลทู 1. เด็กชายฟิกรี  มากะ
2. เด็กชายมีรฟัต  เจะและ
 
1. นายมาหามะ  สะหะเม๊าะ
2. นายอับฮาร์  เบญจมนัสกุล
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะลาพอ 1. เด็กชายอติกย์  ยูโซะ
 
1. นางภัทรนิจ  เสียงดัง
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง 1. เด็กหญิงนาซูรา   กากะ
2. เด็กชายภูรกร   สาเมาะ
3. เด็กหญิงแวอาซีมะห์   สามิง
 
1. นางฮานาน   ฮาแว
2. นางนันทิรา   สะดีละ
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง 1. เด็กชายซูเฟียน   กูโน
2. เด็กหญิงซูไวบะห์   ดอตา
3. เด็กชายมูฮำหมัดซาฮาดัน   เจ๊ะดาแม็ง
 
1. นางฮานาน   ฮาแว
2. นางนันทิรา   สะดีละ
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะเฆ่ 1. เด็กชายรุสลี   สาแม็ง
2. เด็กชายสูไฮมิน   มาหะมะ
3. เด็กชายฮากีม  ยูโซะ
 
1. นายอดินันท์  อาแวกือจิ
2. นายกรีฑา  แก่นจันทร์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระจูด 1. เด็กชายไชยา  อาลี
 
1. นางผกา  ศรีทอง
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพิเทน 1. เด็กหญิงซารียะห์  กือจิ
 
1. นางมัสวรรณ  สาและ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.52 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะลาพอ 1. เด็กหญิงกฤติญานี  สาและ
 
1. นางมาลี  พุฒนิล
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะลาพอ 1. เด็กหญิงอัยมุนี  การี
 
1. นางลักษณา  บุญศิริ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพิเทน 1. เด็กชายซูไฮมี  กาโมะ
 
1. นางสาวผาดีละห์  มะลี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง 1. เด็กหญิงอิตตีซาน  การี
 
1. นายรอฮีม  อีแต
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะลาพอ 1. เด็กชายซับรี  เยะ
 
1. นางพัชราภรณ์  พรหมจันทร์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงฟิรดาวส์  มะมิง
 
1. นางนิภาพร  สาแม
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วหน่ำมูลนิธิ 1. เด็กชายชาคริต  พรรณศรี
2. เด็กชายฐาปกรณ์  หนูคง
3. เด็กหญิงนัสรียา  เมืองงาม
4. เด็กหญิงนูรฮาซาฟา  เจ๊ะเด็ง
5. เด็กชายษาฤทธิ์  นิยม
6. เด็กหญิงสานฝัน  สุขเกษม
7. เด็กหญิงอนัดตดา  ชูนุ้ย
8. เด็กชายอัฟฟาน  เจะอาแว
 
1. นางยุพิน  พริกเล็ก
2. นางสาวรุสนาณี  ซามะ
3. นางเนตรดาว  ปาลรัตน์
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง 1. เด็กชายอิลยาสะ    สาแม
2. เด็กชายฮานูซี   สาแม็ง
 
1. นายอิสามะแอ    มูบิง
2. นายรอฮีม  อีแต
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 91.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วหน่ำมูลนิธิ 1. เด็กหญิงอณิสรา  หม่อมปลัด
 
1. นางสาวซารอยา  สาและ
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสารวัน 1. เด็กหญิงนูรุลฮูดาร์  อีแต
2. เด็กชายฟารุส  มะ
3. เด็กชายวรรธนะ   วิจิตร
4. เด็กชายอารอฟัต  เถาะ
5. เด็กหญิงอารีรัตน์   ทองเอียด
6. เด็กหญิงเกวลิน  จรรยา
 
1. นางสงวนศรี   อาภากร
2. นางนิตยา    วิจิตร
3. นางพจนีย์   สุรีย์
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมือลอ (มะอาแดอุทิศ) 1. เด็กชายซาห์ลัน  ซาเบะ
2. เด็กชายซูลัยมาน  ซาเบะ
3. เด็กชายมูฮัมหมัดฆอดาฟี  สะแลแม็ง
4. เด็กชายอับรอร  บาเหะ
5. เด็กชายอัฟฟาน  เจ๊ะสอ
6. เด็กชายอาลีฟ  สะนิ
 
1. นายซาห์ดัน  อาแว
2. นายธานี  มาลาศรี
3. นางรอฮีย๊ะ  หะยีกาเล็ง
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสือดัง 1. เด็กหญิงรูวัยดาห์  เจะฮะ
2. เด็กหญิงอนิฟซูเฟีย  แนมดูแล
3. เด็กหญิงอารีนา  สาเมาะ
 
1. นางสายฝน  ชูนิรันด์
2. นางสาวนันทวรรณ  โรจนสุวรรณ
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะเฆ่ 1. เด็กหญิงกัซมา   อาแวกาจิ
2. เด็กหญิงซาฮีดะห์   มะดีเยาะ
3. เด็กหญิงนาซีละห์   สุหลง
 
1. นางทัศณีย์  มาละ
2. นางสาวสุคนธ์  แดงโชติ
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงอัมรีณา   เวาะมะ
2. เด็กหญิงอาแอเส๊าะ   มานาละหา
3. เด็กหญิงอิมตีซาล   สามะ
 
1. นางนที   วันทอง
2. นางสาวนุลรีย๊ะ  รีจิ
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๕ บ้านกาหยี 1. เด็กหญิงซาวียะห์  เป็นสุข
2. เด็กหญิงฟิรดาว  ฮะยีมะแซ
 
1. นายอัมนูน  สาแม
2. นางอัมพร  แสะเมาะ
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 1. เด็กชายตอริก  คาเดร์
2. เด็กชายมูซัมมิล  ฮาแว
 
1. นายมูฮำมัดซอบรี  เจะสะนิ
2. นายรีซัน  บุงวัง
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 1. เด็กชายกูโซเฟียน  นิแต
2. เด็กชายอูมีรต์  ฮาแว
 
1. นายมูฮำมัดซอบรี  เจะสะนิ
2. นายอับดุลเลาะ  ยูโซะ
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนิบง 1. เด็กหญิงพัชรากร   ภูษาวิโสตร์
2. เด็กหญิงเนริศา   เมฆลอย
 
1. นายสักการียา   กะโสะ
2. นายอาหะมะเปาซี  กือนิ
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 1. เด็กชายอาซีซี้ย์  ฮาแว
2. เด็กชายอีรวัณต์  สแม
 
1. นายมูฮำมัดซอบรี  เจะสะนิ
2. นายซูไฮมี  สามะ
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 1. เด็กชายลุคมาน    ตูแวแว
2. เด็กชายอับดุลซอมัต   รูอิ
 
1. นายอาหะมะตอลา   บือราเฮง
2. นางอามาณี  ปอแซ
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอัรฟาน  เซ็งแม
2. เด็กชายอัสรี  มะมิง
 
1. นายมูฮำมัดซอบรี  เจะสะนิ
2. นางนิวิสณีย์  ลอมา
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 1. เด็กชายอับดุลบาซิต   รูอิ
2. เด็กชายไซยิดมุอ์มิน   อัลอิดรุส
 
1. นายอาหะมะตอลา   บือราเฮง
2. นายอามีซัน   เจ๊ะสะแม
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 1. เด็กชายซอฟูวัน  ซาแล
2. เด็กชายมะเปาซี  มามะ
 
1. นายมูฮำมัดซอบรี   เจะสะนิ
2. นางสาวนูรีดา  นิยิ
 
72 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 1. เด็กชายซุกรี  ฮาแวยาเงาะ
2. เด็กชายอาดิฟ   แวอูมา
3. เด็กชายไซยิดมุสตอฟา   อัลอิดรุส
 
1. นายมูฮัมหมัด   กาซอ
2. นายอามีซัน   เจ๊ะสะแม
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบือจะ 1. เด็กชายนุรดิน  เจะแห
2. เด็กชายบุสรอ   เจ๊ะเส็น
3. เด็กชายบูคอรี  มะดือราวี
 
1. นายแวเตะ  วาเลาะ
2. นายอาหามะรุซลัน  แซมะแซ
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะเฆ่ 1. เด็กชายกูอันวา   มะรูตี
2. เด็กชายมาหามะฮาซัน  คาเดร์
3. เด็กชายอาราฟัน   บูละ
 
1. นางยุพาวรรณ   ชัยมณี
2. นายฮำดี   ตาเห
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแลแวะ 1. เด็กชายมูฮำหมัดนาดามี  เจ๊ะแต
2. เด็กชายอานัส  ไอนา
3. เด็กชายไซฟู  ยูโซ๊ะ
 
1. นายอับดุลเลาะ  เจ๊ะและ
2. นายอับดุลบาซิ  เจ๊ะซอ
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโลทู 1. เด็กหญิงกามารีเยาะ  สารอเอง
2. เด็กหญิงนูร์เอฟาร์  อาแว
3. เด็กหญิงฮาฟีซา  อาแว
 
1. นางสาวซากูรา  เด็งลา
2. นางสาวกาไมยีดะ  รือสะ
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตะบาลา 1. เด็กหญิงนูรฮานานี  ยูนุ
2. เด็กหญิงอามีนี  เจะแว
3. เด็กหญิงฮัมดียะห์  ดือราเฮะ
 
1. นางบารกี  เจะแว
2. นางคอไซมะห์  ยูโซะ
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโลทู 1. เด็กหญิงนูรฮัยฟาร์  อาแว
2. เด็กหญิงนูรีฮัน  มูลอ
3. เด็กหญิงอาพรรณี  บือราเฮง
 
1. นายรุสมาน  นิเฮง
2. นางสาวฮานิสะ  รอกา
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไหม้ 1. เด็กหญิงยัซมิน  สุมาลี
2. เด็กหญิงอานียา  สาวี
3. เด็กหญิงฮุซนา  ดอเสะ
 
1. นายธัญวัชร  เจตสุวัฒน์
2. นายอันรอ  เจ๊ะอาแว
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโลทู 1. เด็กหญิงซูนีตา  เจะซา
2. เด็กหญิงนูรฮานีซัน  มุสลีมัน
3. เด็กหญิงมิลนา  สาฮา
 
1. นายสูกีฟลี  ดือรามะ
2. นายอับฮาร์  เบญจมนัสกุล
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตะบาลา 1. เด็กหญิงซูไฮลา  จูมิง
2. เด็กหญิงนัจมีย์  แมเร๊าะ
3. เด็กหญิงรอยยาน  อาบีเด็น
 
1. นางสาลินี  สะนิวา
2. นางคอไซมะห์  ยูโซะ
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าม่วง 1. เด็กหญิงซูไรดา  ดะกา
2. เด็กหญิงยัสมีย์  มะสาแม
3. เด็กหญิงสุไรดา  เปาะโน
 
1. นายมูฮามะคอบีดี  มะเด็ง
2. นายอาฮามะบาดี  ซาแลดิง
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 1. นางสาวนูรฮายาตี  สามะ
2. นางสาวยูรีนา  ดอเลาะ
3. นางสาวอัซรานีย์  เจ๊ะยะ
 
1. นางสาวยารอดะห์  เจะเลาะ
2. นายนิวิสณีย์  ลอมา
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าม่วง 1. เด็กหญิงนูรฮูดา  ลาเตะ
2. เด็กหญิงนูรีย๊ะ   สะแลแม
3. เด็กหญิงมัรดียะห์   ยามิง
 
1. นางสาวนูรียัม  อับดุลลาเตะ
2. นางยุซรีนา   ลาเต๊ะ
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนิบง 1. เด็กหญิงนูรซาณี   สะแม
2. เด็กหญิงนูรูลบายาน   ดือราแม
3. เด็กหญิงรีฮาม   เมฆลอย
 
1. นางคณิตา   เส้งเสาร์
2. นางนูรียะห์  ชุมวรฐายี
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดำ 1. เด็กหญิงนูรีดา  วายะโยะ
2. เด็กหญิงยุสรีน๊ะห์  เด็ง
3. เด็กหญิงไซนะ  ตอกอ
 
1. นายมะรอพี  สาแม
2. นางพาตีเมา๊ะ  มุตตากีม
 
87 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตะบาลา 1. เด็กชายมูฮัมหมัดสารีฟ   กะกา
2. เด็กหญิงอาฟีฟะห์  หะยี
3. เด็กชายเนาวาฟ  อาแว
 
1. นางสุณี  แวสะมาแอ
2. นางสาวมาเรียม  หะมะ
 
88 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือเบาะ 1. เด็กหญิงต่วนอาแอเสาะ   นิและ
2. เด็กหญิงมารีแย  วาเต๊ะ
3. เด็กหญิงอามีลา   แกแล
 
1. นางมะลิวรรณ  ดโนทัย
2. นางสาวนิสรีน  มูเล็ง
 
89 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ 1. เด็กหญิงโซฟียะห์   ดอเล๊าะ
 
1. นางแวฟาร์   สามะ
 
90 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ 1. เด็กหญิงตัสนีม   สาเระ
2. เด็กหญิงนิฟาติน   บูละ
3. เด็กหญิงนูรียา   มะสาแม
 
1. นางสาวโรสไอนี   ซีบะ
2. นางแวฟาร์   สามะ