หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   5 ต.ค. 2559   6 ต.ค. 2559   7 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322-323 5 ต.ค. 2559 09.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324-325 5 ต.ค. 2559 09.00
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 5 ต.ค. 2559 13.00
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 5 ต.ค. 2559 13.00
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 5 ต.ค. 2559 13.00
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 5 ต.ค. 2559 13.00
7 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331-332 5 ต.ค. 2559 09.00
8 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335-336 5 ต.ค. 2559 09.00
9 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331-332 5 ต.ค. 2559 13.00
10 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมศิษย์เก่า 5 ต.ค. 2559 09.00
11 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 5 ต.ค. 2559 09.00
12 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมศิษย์เก่า 5 ต.ค. 2559 13.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 5 ต.ค. 2559 09.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 5 ต.ค. 2559 09.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 5 ต.ค. 2559 09.00
4 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 (E-class room) 5 ต.ค. 2559 09.00
5 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 (E-class room) 5 ต.ค. 2559 13.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 สนามกีฬาเทศบาลเมืองบางริ้น โรงยิมเนเซี่ยม ชั้น 1 5 ต.ค. 2559 09.00
2 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 สนามกีฬาเทศบาลเมืองบางริ้น โรงยิมเนเซี่ยม ชั้น 1 5 ต.ค. 2559 09.00
3 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 สนามกีฬาเทศบาลเมืองบางริ้น โรงยิมเนเซี่ยม ชั้น 1 5 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 5 ต.ค. 2559 09.00
2 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 5 ต.ค. 2559 09.00
3 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 5 ต.ค. 2559 13.00
4 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 5 ต.ค. 2559 13.00
5 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 401 5 ต.ค. 2559 09.00
6 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 501 5 ต.ค. 2559 09.00
7 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 502 5 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 702 5 ต.ค. 2559 09.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 703 5 ต.ค. 2559 09.00
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 704 5 ต.ค. 2559 09.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 705-706 5 ต.ค. 2559 09.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 707-708 5 ต.ค. 2559 09.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 708 5 ต.ค. 2559 13.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 707 5 ต.ค. 2559 13.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 706 5 ต.ค. 2559 13.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 702-705 5 ต.ค. 2559 13.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 702-705 5 ต.ค. 2559 13.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 702-705 5 ต.ค. 2559 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 9 (อเนกประสงค์) ชั้น 1 5 ต.ค. 2559 15.00
2 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 5 ต.ค. 2559 13.00
3 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 5 ต.ค. 2559 13.00
4 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 5 ต.ค. 2559 09.00
5 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 5 ต.ค. 2559 09.00
6 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 9 (อเนกประสงค์) ชั้น 1 5 ต.ค. 2559 14.00
7 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 9 (อเนกประสงค์) ชั้น 1 5 ต.ค. 2559 13.00
8 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 9 (อเนกประสงค์) ชั้น 1 5 ต.ค. 2559 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 5 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2559 09.00
2 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ห้อง ประชุม (เล็ก) 5 ต.ค. 2559 09.00
3 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ห้อง ประชุม (เล็ก) 5 ต.ค. 2559 10.00
4 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อาคารแก้วกันยา ชั้น 1 5 ต.ค. 2559 09.00
5 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ห้อง ประชุม 5 ต.ค. 2559 09.00
6 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ห้อง ประชุม 5 ต.ค. 2559 09.00
7 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อาคารเฟื่องฟ้า 5 ต.ค. 2559 09.00
8 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อาคารเฟื่องฟ้า 5 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ปะการัง 5 ต.ค. 2559 09.00
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ปะการัง 5 ต.ค. 2559 13.30
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ปะการัง 5 ต.ค. 2559 13.30
4 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ปะการัง 5 ต.ค. 2559 13.30
5 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ปะการัง 5 ต.ค. 2559 13.30
6 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ปะการัง 5 ต.ค. 2559 13.30

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 5 ต.ค. 2559 09.00
2 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 5 ต.ค. 2559 09.00
3 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 5 ต.ค. 2559 13.00
4 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 5 ต.ค. 2559 13.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113-118 5 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 221 5 ต.ค. 2559 13.00
2 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 221 5 ต.ค. 2559 13.00
3 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 221 5 ต.ค. 2559 13.00
4 748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 221 5 ต.ค. 2559 13.00
5 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 221 5 ต.ค. 2559 09.00
6 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 221 5 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 9 (อเนกประสงค์) ชั้น 1 5 ต.ค. 2559 10.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม สนามหน้าเสาธง 5 ต.ค. 2559 13.00
2 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม สนามหน้าเสาธง 5 ต.ค. 2559 13.00
3 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2559 09.00
4 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2559 09.00
5 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2559 09.00
6 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2559 09.00
7 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม สนามหน้าเสาธง 5 ต.ค. 2559 09.00
8 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม สนามหน้าเสาธง 5 ต.ค. 2559 09.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]