หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-rng1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางบุษบา สาและโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกประธานกรรมการ
2. นางสมมิตร จรัสบุษราคัมโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
3. นางนันธิกา เหล่าเส็นโรงเรียนบ้านท่าฉางกรรมการ
4. นางนิตยา ศรีวัลลภโรงเรียนประชาอุทิศกรรมการ
5. นางสาวศิราภรณ์ นิยมเดชาโรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสุภาวดี ใจดีโรงเรียนวัดช่องลมประธานกรรมการ
2. นายเอกประทุม มาศบำรุงโรงเรียนบ้านบางมันกรรมการ
3. นางสุณีย์ โพชนุกูลโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
4. นางรติรัตน์ ชูชื่นโรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
5. นางศิริพรรณ รัชนิพนธ์โรงเรียนชนม์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางบังอร สระแก้วโรงเรียนบ้านภูเขาทองประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ ดุมลักษณ์โรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
3. นางสายใจ ทัวะนาพญาโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
4. นางสาวนฤมล ตะโฉโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ อบรมย์โรงเรียนบ้านควนไทรงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสุภาวดี ธูปเถื่อนโรงเรียนบ้านนกงางประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรา ภักดีโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
3. นางกานดา วิทยาโรงเรียนบ้านบางริ้นกรรมการ
4. นางสาวพฤกษา เจตจิตรโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิวา คนเที่ยงโรงเรียนบ้านบกกรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางนิเรศน์ เนืองนองโรงเรียนบ้านทรายแดงประธานกรรมการ
2. นางปิ่นแก้ว ลิ่มศิลาโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
3. นางสาวสุทธาทิพย์ อิสมินโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
4. นางสาวรุสนี หาญจิตร์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางอำภา วีระกูลโรงเรียนบ้านละอุ่นใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางศศิธร สุนทรนนท์โรงเรียนบ้านราชกรูดประธานกรรมการ
2. นางรุ่งฤดี ชุมแก้วโรงเรียนบ้านควนไทรงามกรรมการ
3. นางวรางคณา เพ็ชรฉวีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
4. นางบุศรินทร์ นวเลิศปัญญาโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
5. นางยวนศรี ทองเด็จโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสาวรติกานต์ จินดาชื่นโรงเรียนบ้านสองแพรกประธานกรรมการ
2. นางจันทร์จิรา ทองพลอยโรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)กรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ธานาโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
4. นางศิริอร สุทธิพิทักษ์โรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
5. นางจีรวรรณ หอมแก้วโรงเรียนบ้านละอุ่นใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางเยาวนิตย์ พรหมเรืองโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนัยนา ใจหาญโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
3. นายวรวัฒน์ หนูเนียมโรงเรียนบ้านบางกุ้งกรรมการ
4. นางรุ่งทิวา ตวงสินโรงเรียนบ้นหินช้างกรรมการ
5. นางสาวนูรีหยะ เก็มเด็นโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางปานจิต สุขลิ้มโรงเรียนบ้านหินช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวรติยา ไชยทองแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าวกรรมการ
3. นางอุมา รสเกิดโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
4. นางสาวกัลยากร ศรีภูมิทองโรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการ
5. นางสาวจุฑาพร ช่วยชูวงศ์โรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางจรรยา ริ่มไทยสงค์โรงเรียนบ้านบางปรุประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ กองมีโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการ
3. นางสุมาลี รูปโฉมโรงเรียนบ้านทับจากกรรมการ
4. นางสาวสุวารี บัวผันโรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
5. นายณัฐนันท์ แคว้นโอฬารโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ มีเพียรโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นประธานกรรมการ
2. นางสาวปารวี บุญเพ็ชร์โรงเรียนกระบุรีกรรมการ
3. นางสาวพรนภา แซ่อุ่ยโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
4. นางสาวนริศรา สงนำมาโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
5. นางสาวศิริพร แสงสึกโรงเรียนบ้านหาดจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางจันทร์ขจร ลิ่มศิลาโรงเรียนกระบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรภัสสร ศรีมุกต์โรงเรียนบ้านน้ำแดงกรรมการ
3. นางสาววาสนา พรหมโตโรงเรียนบ้านท่าฉางกรรมการ
4. นางสาวศิรินาถ แก่นบุญโรงเรียนบ้านเขาฝาชีกรรมการ
5. นางสาวปาณิสรา มาละมัยโรงเรียนบ้านบางสองรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสาววิมล ชูณรงค์โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าวประธานกรรมการ
2. นางสาววัลยา ใสสุชลโรงเรียนบ้านหินวัวกรรมการ
3. นางวรรณกร พึ่งเจริญโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
4. นางทิพยาพร เศษคงโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
5. นางมลิวัลย์ อัครจิตตานาโรงเรียนมัชฌิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางธมลวรรณ ตองสู้โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสิงหา จันทรกานต์โรงเรียนกระบุรีกรรมการ
3. นางกนกอร ปานกลางโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
4. นางสาวสุนิษา เทิงสูงเนินโรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการ
5. นางสาวอนุสรา กี้ติ้๊กโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางจตุพร คุ้มตะกั่วโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณทัย เครือสีดาโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
3. นางกุลญารัตน์ พรหมเทพโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
4. นางสาวชุติมา สุวรรณสิงห์โรงเรียนบ้านหาดทรายดำกรรมการ
5. นางปิยวรรณ บัวพันธ์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายสุภพ โพชนุกูลโรงเรียนบ้านสำนักประธานกรรมการ
2. นางสาวอธิตา ลือชาการโรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)กรรมการ
3. นายศราวุธ รักนาควนโรงเรียนบ้านเกาะช้างกรรมการ
4. นางสาวอรัลย์ภรณ์ เดชอรัญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
5. นางสมใจ นาคะวิโรจน์โรงเรียนบ้านนากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายเอกรัตน์ คงยศโรงเรียนบ้านกำพวนประธานกรรมการ
2. นางสุพิศ จำปากลายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
3. นายสมภาร เอมเสียงเพราะโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
4. นางสาวจันทิมา เจ๊ะเหยงโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
5. นางสาวศริณทิพย์ มิตรพัฒน์โรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางน้องแตง ฉิมปลอดโรงเรียนบ้านเกาะพยามประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทวดี ใจห้าวโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
3. นายศตวรรษ เด็นเนียมโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
4. นางสาวทิพสุคลธ์ หงษ์ชูโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญพิศ พันธ์ุธรโรงเรียนบ้านทรายแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีวรรณ ชัยเพชรโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
3. นางจิราวรรณ เส้งคิ้วโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียงกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาภรณ์ ชนะพาลโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการ
5. นายกัมพล ยอดมงคลโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอิทธิพงษ์ ดุสิตพันธ์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางสาวกิติมา เกื้อเกตุโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ ชูระมานโรงเรียนบ้านหาดทรายดำกรรมการ
4. นางนิฟัตฮียะห์ คงยศโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
5. นางโชติกา จันเกตุโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางพันทิพา คธาเพ็ชรโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่งประธานกรรมการ
2. นางสุพิศ จำปากลายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
3. นางสุภาพร หาญสนามโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
4. นางสาวกิติมา เกื้อเกตุโรงเรียนบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพงษ์ ดุสิตพันธ์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษฎาพร คันธเนตรโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
3. นายสมภาร เอมเสียงเพราะโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
4. นางสาวฉัตรสุดา รักษาแท่นโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ โรมพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายกัมพล ยอดมงคลโรงเรียนบ้านบางหินประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจรินทร์ ยัสสระโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
3. นายศตวรรษ เด็นเนียมโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายบรรลือ ภิกษาวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทวดี ใจห้าวโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
3. นายจามิกร ศานติทรรศน์โรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
4. นางสาวจันทิมา เจ๊ะเหยงโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสุภาพร หาญสนามโรงเรียนบ้านสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นางศรีวรรณ์ กาญจนรุ่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
3. นางสาวสุกัลยา นรดีโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ โรมพันธ์โรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
5. นางพรนิภา มูสิกะโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
6. นางสาวกฤษฎาพร คันธเนตรโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางศรีวรรณ์ กาญจนรุ่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ โรมพันธ์โรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
3. นางสาวสุกัลยา นรดีโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
4. นางพรนิภา มูสิกะโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
5. นางสาวนันทวดี ใจห้าวโรงเรียนไทยรัฐวิทยา97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
6. นางสาวกฤษฎาพร คันธเนตรโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพสุคลธ์ หงษ์ชูโรงเรียนบ้านบางเบนประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ ลิปุ่นโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวศริณทิพย์ มิตรพัฒน์โรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
4. นางจิราวรรณ เส้งคิ้วโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียงกรรมการ
5. นางสาวโสภิดา ขันชะลีโรงเรียนบ้านบางมันกรรมการ
6. นายปิยะภัทร์ กิ่งรัตน์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวเนตรชนก ลาสมันโรงเรียนบ้านควนไทรงามประธานกรรมการ
2. นายไชยยันต์ พิขุนทดโรงเรียนบ้านบางปรุกรรมการ
3. นางสาวศิรินภา แก้วอักษรโรงเรียนบ้านหาดจิกกรรมการ
4. นางสาวภัครมัย เดียสะโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
5. นางสาวพิมพร แคล้วคลาดโรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพัทธ์ธีรา อุตตราชโรงเรียนบ้านภูเขาทองประธานกรรมการ
2. นายวิระพงษ์ ขวัญเมืองโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
3. นางเมตตา พรหมเนตรโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ กาลจักร์โรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
5. นางสาวสวรรยา อั้นเต้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
6. นางสาวนุชศราภรณ์ คงช่วยโรงเรียนบ้านเขาฝาชีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางวีราภรณ์ เบญจประเสริฐโรงเรียนบ้านปากน้ำประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา หมวดภักดีโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
3. นางกรรณิกา แก้ววิเชียรโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวสมศรี นวลหนูโรงเรียนอนุบาลระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ แก้วสุวรรณโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาววาสนา บรรเทาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ ขันติวิวัฒน์กุลโรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาพร ศรีสุวรรณโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวพิมลพรรณ ถุงทองโรงเรียนบ้านบางมันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนารถ ตรีอาทิตย์โยธินโรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ บันติวิวัฒน์กุลโรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)กรรมการ
3. นางสาวธวัลรัตน์ พราหมณพันธุ์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวชุติมน อั้นเต้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพรรณ สูงสง่่าโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
3. นางสาวอิษฏ์พร มณีรัตน์โรงเรียนบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวชุติมน อั้งเต้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพรรณ สูงสง่าโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
3. นางสาวอิษฏ์พร มณีรัตน์โรงเรียนบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภนิดา คงจันทร์โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวปาลิดา ตั้งจิตต์โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
3. นางลีนา แดงหนำโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเกษศิริ อริยประยูรโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นางณัฐธกรณ์ โพธิทองโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
3. นางสาววัชรินทร์ บริสุทธิ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายนิรัญ เรืองดำโรงเรียนบ้านหินดาดประธานกรรมการ
2. นายธรรมรักษ์ คธาเพ็ชรโรงเรียนบ้านชนะบำรุงกรรมการ
3. นางสาวชุติมน อั้งเต้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
4. นายพูนศักดิ์ จินาเกตุโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ หิรัญเรืองโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
6. นายเอกศักดิ์ มนัสชัยวรกุลโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
7. นายกฤษ แก้วซังโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
8. นางสาวนวรัตน์ พลมณีโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
9. นายบัญชา เกตุแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
10. นางสาวพิมพร แคล้วคลาดโรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
11. นายไพรสณ สิงอุดมโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
12. นายอับดุลเล๊าะ เจ๊ะมุโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
13. นางสาววัชรินทร์ บริสุทธิ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
14. นายบรรเลือง จันทร์ชุ่มโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
15. นายวิรัตน์ ผยองศักดิ์โรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
16. นายธวัชชัย สงวนรัตน์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
17. นางสาวสุกานดา อุสัยหนีโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
18. นางสาวสากีน๊ะ สะอุโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
19. นางกรรณิกา แก้ววิเชียรโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการ
20. นายณัฐธกรณ์ โพธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายนิรัญ เรืองดำโรงเรียนบ้านหินดาดประธานกรรมการ
2. นายพูนศักดิ์ จินาเกตุโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ หิรัญเรืองโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
4. นายกฤษ แก้วซังโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางสาวนวรัตน์ พลมณีโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
6. นายไพรสณ สิงอุดมโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
7. นายอับดุลเล๊าะ เจ๊ะมุโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
8. นายบรรเลือง จันทร์ชุ่มโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
9. นายวิรัตน์ ผยองศักดิ์โรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
10. นายธวัชชัย สงวนรัตน์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
11. นางสาวสุกานดา อุสัยหนีโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
12. นางสาวสากีน๊ะ สะอุโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายนิรัญ เรืองดำโรงเรียนบ้านหินดาดประธานกรรมการ
2. นายธรรมรักษ์ คธาเพ็ชรโรงเรียนบ้านชนะบำรุงกรรมการ
3. นายพูนศักดิ์ จินาเกตุโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ หิรัญเรืองโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
5. นายกฤษ แก้วซังโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
6. นายไพรสณ สิงอุดมโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
7. นายอับดุลเล๊าะ เจ๊ะมุโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
8. นายบรรเลือง จันทร์ชุ่มโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
9. นายวิรัตน์ ผยองศักดิ์โรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
10. นางสาวสุกานดา อุสัยหนีโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
11. นางสาวสากีน๊ะ สะอุโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายนิรัญ เรืองดำโรงเรียนบ้านหินดาดประธานกรรมการ
2. นายธรรมรักษ์ คธาเพ็ชรโรงเรียนบ้านชนะบำรุงกรรมการ
3. นางสาวชุติมน อั้นเต้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
4. นายพูนศักดิ์ จินาเกตุโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ หิรัญเรืองโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
6. นายเอกศักดิ์ มนัสชัยวรกุลโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
7. นายกฤษ แก้วซังโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
8. นางสาวนวรัตน์ พลมณีโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
9. นายบัญชา เกตุแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
10. นางสาวพิมพร แคล้วคลาดโรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
11. นายไพรสณ สิงอุดมโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
12. นายอับดุลเล๊าะ เจ๊ะมุโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
13. นางสาววัชรินทร์ บริสุทธิ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
14. นายบรรเลือง จันทร์ชุ่มโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
15. นายวิรัตน์ ผยองศักดิ์โรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
16. นายธวัชชัย สงวนรัตน์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
17. นางสาวสุกานดา อุสัยหนีโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
18. นางสาวสากีน๊ะ สะอุโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
19. นางกรรณิกา แก้ววิเชียรโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการ
20. นายณัฐธกรณ์ โพธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายนิรัญ เรืองดำโรงเรียนบ้านหินดาดประธานกรรมการ
2. นายธรรมรักษ์ คธาเพ็ชรโรงเรียนบ้านชนะบำรุงกรรมการ
3. นางสาวชุติมน อั้นเต้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
4. นายพูนศักดิ์ จินาเกตุโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ หิรัญเรืองโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
6. นายเอกศักดิ์ มนัสชัยวรกุลโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
7. นายกฤษ แก้วซังโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
8. นางสาวนวรัตน์ พลมณีโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
9. นายบัญชา เกตุแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
10. นางสาวพิมพร แคล้วคลาดโรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
11. นายไพรสณ สิงอุดมโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
12. นายอับดุลเล๊าะ เจ๊ะมุโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
13. นางสาววัชรินทร์ บริสุทธิ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
14. นายบรรเลือง จันทร์ชุ่มโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
15. นายวิรัตน์ ผยองศักดิ์โรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
16. นายธวัชชัย สงวนรัตน์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
17. นางสาวสุกานดา อุสัยหนีโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
18. นางสาวสากีน๊ะ สะอุโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
19. นางกรรณิกา แก้ววิเชียรโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการ
20. นายณัฐธกรณ์ โพธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวรุ่งนภา ศรีเสวตโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญรดี ทองฤทธิ์โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)กรรมการ
3. นางวิภาวดี นวลแก้วโรงเรียนกระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุณีย์ โพชนุกูลโรงเรียนบ้านบางหินประธานกรรมการ
2. นายนพดล ถวนกูลโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่งกรรมการ
3. นางนิธิวดี แดงละอุ่นโรงเรียนกระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธิชานนท์ คงอ่อนโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรีพร แก้วจำปาวิจิตรโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
3. นายหร่อหีม อาดำโรงเรียนบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวอังศุมา เจริญสุขโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอัมรินทร์ จันทาอ่อนโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยากรรมการ
3. นางขันตติยา สุขสมานพันธ์โรงเรียนบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายโกศล จำเริญโรงเรียนบ้านหาดจิกประธานกรรมการ
2. นายหร่อหีม อาดำโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางสาวจันทิรา รสเกิดโรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย โสธรโรงเรียนบ้านหินช้างประธานกรรมการ
2. นายธิชานนท์ คงอ่อนโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยากรรมการ
3. นางชุติภา แก้วเรียงโรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายศรายุทธ หมาดหลีโรงเรียนบ้านกำพวนประธานกรรมการ
2. นายวีระพงศ์ เสือบุญทองโรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อยกรรมการ
3. นางนิลชฎา หีบเพชรโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นางสาวปิยะภรณ์ เหล่าอันโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ หมาดหลีโรงเรียนบ้านกำพวนประธานกรรมการ
2. นายวีระพงศ์ เสือบุญทองโรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อยกรรมการ
3. นางนิลชฎา หีบเพชรโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นางสาวปิยะภรณ์ เหล่าอันโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสินีนาฎ ตั่นหยี่โรงเรียนบ้านหาดจิกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพรรณ เผือกผ่องโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
3. นายนรัตว์ ลิ้มสุวัฒนกุลโรงเรียนบ้านควนไทรงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวิภาวดี นวลแก้วโรงเรียนกระบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรีพร แก้วจำปาวิจิตรโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
3. นางสาวกอบกุล กุลมลิวัลย์โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางฉวีวรรณ เพชรกลัดโรงเรียนบ้านเขาฝาชีประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรภา คำมากโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวพฤกษา เจตจิตรโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนิธิวดี แดงละอุ่นโรงเรียนกระบุรีประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ พรหมเชียรรัตน์โรงเรียนบ้านควนไทรงามกรรมการ
3. นางอุทัย มหามนตรีโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางอุทุมพร สายศิวานนท์โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ประธานกรรมการ
2. นางปราณี สรรพกุลโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
3. นางสุวรรณา คล้ายอุดมโรงเรียนบ้านท่าฉางกรรมการ
4. นางทิพกาญจน์ อักษรกาญจน์โรงเรียนบ้านท่าฉางกรรมการ
5. นางสุมาลี เพชรไทยโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางวิริญา คำมณีโรงเรียนบ้านเขานางหงส์ประธานกรรมการ
2. นางปานจิต สุขลิ้มโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
3. นางสัญญา กวั้งซ้วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางเรณู เชิงไกรยังโรงเรียนบ้านคลองของกรรมการ
5. นางสาวอาทิตา ยอดธรรมโรงเรียนบ้านทรายแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางดวงภร เสนาะเสียงโรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นางบังอร สระแก้วโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
3. นางสุดใจ พามาดีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ลิ่มปนกติกาโรงเรียนหมิงซินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ จันทร์ภิรมย์โรงเรียนบ้านสองแพรกประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมจิตร แวงทัยโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
3. นายนรัตน์ ลิ้มสุวัฒนกุลโรงเรียนบ้านควนไทรงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ จันทร์ภิรมย์โรงเรียนบ้านสองแพรกประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมจิตร แวงทัยโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
3. นายนรัตน์ ลิ้มสุวัฒนกุลโรงเรียนบ้านควนไทรงามกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายภัทรภานุเดช สุทธิรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางจตุพร สุทธิรัตน์สำนักงานเทศบาลเมืองระนองกรรมการ
3. นายสุพจน์ รักษาผลโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายภัทรภานุเดช สุทธิรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางจตุพร สุทธิรัตน์สำนักงานเทศบาลเมืองระนองกรรมการ
3. นายสุพจน์ รักษาผลโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญประภา สุวัตถิกุลโรงเรียนบ้านเขานางหงส์ประธานกรรมการ
2. นายพีระพงศ์ สุขขีโรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)กรรมการ
3. นายนิวัฒน์ ธัญญพันธ์โรงเรียนบ้านทับจากกรรมการ
4. นายจักรพงศ์ เกียงเตียดโรงเรียนบ้านเกาะช้างกรรมการ
5. นายม่าลิก หมัดสะแล่หมันโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการ
6. นายทนงศักดิ์ ศิริวงษ์โรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
7. นายทองดี บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านเขานางหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุทิน สัจจาโรงเรียนบ้านเขานางหงส์ประธานกรรมการ
2. นางศรินยา นุธรรมโชติโรงเรียนบ้านแหลมนาวกรรมการ
3. นางสาวธันยพัต ตันหยงโรงเรียนบ้านเขานางหงส์กรรมการ
4. นายพิทยา นาควรรณโรงเรียนบ้านเกาะช้างกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายปรีชา อักษรพิบูลย์โรงเรียนบ้านเกาะพยามประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ แก้วชูใสโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ วิสุทธิไมตรีโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
4. นายโชคดี เซ่งเหลียนโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
5. นางแหวสง ซื่อตรงโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายปรีชา อักษรพิบูลย์โรงเรียนบ้านเกาะพยามประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ แก้วชูใสโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ วิสุทธิไมตรีโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
4. นายโชคดี เซ่งเหลียนโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
5. นางแหวสง ซื่อตรงโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา อักษรพิบูลย์โรงเรียนบ้านเกาะพยามประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ แก้วชูใสโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ วิสุทธิไมตรีโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
4. นายโชคดี เซ่งเหลียนโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
5. นางแหวสง ซื่อตรงโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายทัศนัย ลีฬหพงศ์โรงเรียนบ้านท่าฉางประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ ทองมากโรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อยกรรมการ
3. นางสาวรัติกาล ขุนนะราโรงเรียนบ้านหาดจิกกรรมการ
4. นางสาววาสนา ไพโรจน์โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์กรรมการ
5. นางสาววาสนา อุทัยแสงโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายทัศนัย ลีฬหพงศ์โรงเรียนบ้านท่าฉางประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ ทองมากโรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อยกรรมการ
3. นางสาวรัติกาล ขุนนะราโรงเรียนบ้านหาดจิกกรรมการ
4. นางสาววาสนา ไพโรจน์โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์กรรมการ
5. นางวาสนา อุทัยแสงโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ลิ่มศิลาโรงเรียนกระบุรีประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ แก้วชูใสโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
3. นางสุนารี คงหาญโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
4. นางสาวปวีณา สวัสดีโรงเรียนบ้านควนไทรงามกรรมการ
5. นายสมชาย แป้นปรุงโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ รักร่วมโรงเรียนบ้านดอนกลางประธานกรรมการ
2. นายสถาพร ธวัชดำโรงเรียนบ้านเขานางหงส์กรรมการ
3. นางสาวปวีณา สวัสดีโรงเรียนบ้านควนไทรงามกรรมการ
4. นางสุนารี คงหาญโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
5. นายสมชาย แป้นปรุงโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ รักร่วมโรงเรียนบ้านดอนกลางประธานกรรมการ
2. นายสถาพร ธวัชดำโรงเรียนบ้านเขานางหงส์กรรมการ
3. นางสาวปวีณา สวัสดีโรงเรียนบ้านนควนไทรงามกรรมการ
4. นางสุนารี คงหาญโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
5. นายสมชาย แป้นปรุงโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางอัญทิพย์ ขนาบแก้วโรงเรียนบ้านภูเขาทองประธานกรรมการ
2. นางสาวอตินุช แซ่อุ๋ยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ สุรางค์ภาคโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
4. นางสาวรัติกาล ขุนนะราโรงเรียนบ้านหาดจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายอัญทิพย์ ขนาบแก้วโรงเรียนบ้านภูเขาทองประธานกรรมการ
2. นางสาวอตินุช แซ่อุ๋ยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ สุรางค์ภาคโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
4. นางสาวรัติกาล ขุนนะราโรงเรียนบ้านหาดจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางอัญทิพย์ ขนาบแก้วโรงเรียนบ้านภูเขาทองประธานกรรมการ
2. นางสาวอตินุช แซ่อุ๋ยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ สุรางค์ภาคโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
4. นางสาวรัติกาล ขุนนะราโรงเรียนบ้านหาดจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมชาย แป้นปรุงโรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นางอุมา รสเกิดโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
3. นายพินิตย์ ริ่มไทยสงค์โรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
4. นางสาวนันทนา อินตันโรงเรียนบ้านควนไทรงามกรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ สุรางค์ภาคโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายทัศนัย ลีฬหพงศ์โรงเรียนบ้านท่าฉางประธานกรรมการ
2. นายสถาพร ธวัชดำโรงเรียนบ้านเขานางหงส์กรรมการ
3. นางสาวปวีณา สวัสดีโรงเรียนบ้านควนไทรงามกรรมการ
4. นายชัยณรงค์ แก้วชูใสโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
5. นางอัญทิพย์ ขนาบแก้วโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายทัศนัย ลีฬหพงศ์โรงเรียนบ้านท่าฉางประธานกรรมการ
2. นายสถาพร ธวัชดำโรงเรียนบ้านเขานางหงส์กรรมการ
3. นางสาวปวีณา สวัสดีโรงเรียนบ้านควนไทรงามกรรมการ
4. นายชัยณรงค์ แก้วชูใสโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
5. นางอัญทิพย์ ขนาบแก้วโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายทัศนัย ลีฬหพงศ์โรงเรียนบ้านท่าฉางประธานกรรมการ
2. นายสถาพร ธวัชดำโรงเรียนบ้านเขานางหงส์กรรมการ
3. นางสาวปวีณา สวัสดีโรงเรียนบ้านควนไทรงามกรรมการ
4. นายชัยณรงค์ แก้วชูใสโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
5. นางอัญทิพย์ ขนาบแก้วโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายดำรงค์ ถุงทองโรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นายธีรเมท บูรทการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
3. นายอุปกิติ ศาสตร์เณรโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการ
4. นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางพลอยนภัส ตุลยสุขธนกุลโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
2. นายธีรเมท บูรทการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
3. นายอุปกิติ ศาสตร์เณรโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการ
4. นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางพลอยนภัส ตุลยสุขธนกุลโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
2. นายธีรเมท บูรทการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
3. นายอุปกิติ ศาสตร์เณรโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการ
4. นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายประยุทธ นวลสุวรรณโรงเรียนหมิงซินกรรมการ
2. นายอุปกิติ ศาสตร์เณรโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการ
3. นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายธีรเมท บูรทการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
2. นายอุปกิติ ศาสตร์เณรโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการ
3. นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางพลอยนภัส ตุลยสุขธนกุลโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
2. นายธีรเมท บูรทการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
3. นายอุปกิติ ศาสตร์เณรโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการ
4. นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางพลอยนภัส ตุลยสุขธนกุลโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายธีรเมท บูรทการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
2. นายอุปกิติ ศาสตร์เณรโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการ
3. นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางพลอยนภัส ตุลยสุขธนกุลโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
2. นายธีรเมท บูรทการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
3. นายอุปกิติ ศาสตร์เณรโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางพลอยนภัส ตุลยสุขธนกุลโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
2. นายธีรเมท บูรทการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
3. นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายดำรงค์ ถุงทองโรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นายธีรเมท บูรทการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
3. นายอุปกิติ ศาสตร์เณรโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายดำรงค์ ถุงทองโรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นายธีรเมท บูรทการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
3. นายอุปกิติ ศาสตร์เณรโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายอุปกิติ ศาสตร์เณรโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการ
2. นางพลอยนภัส ตุลยสุขธนกุลโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
3. นายธีรเมต บูรทการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
4. นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐ์โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. ผศ.บรรจง ชลวิโรจน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายคมศิษฐ์ ยืนยงโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายเอกชัย เจ้ยทองโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. ผศ.บรรจง ชลวิโรจน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายจงรักษ์ อุเสนโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี โคตรสุโนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจงรักษ์ อุเสนโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
2. นางพลอยนภัส ตุลยสุขธนกุลโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
3. นายบุญจิง ดวงธัมยาลโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญจิง ดวงธัมยาลโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
2. นายเอกชัย เจ้ยทองโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ผศ.บรรจง ชลวิโรจน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายจงรักษ์ อุเสนโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี โคตรสุโนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
2. นายคมศิษฐ์ ยืนยงโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาววราวดี อินทระไชย์โรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
4. นายวามิล อุ่ยเต็กเค่งโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
2. นายคมศิษฐ์ ยืนยงโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาววราวดี อินทระไชย์โรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
4. นายวามิล อุ่ยเต็กเค่งโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
2. นายคมศิษฐ์ ยืนยงโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาววราวดี อินทระไชย์โรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
4. นายวามิล อุ่ยเต็กเค่งโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธรรมรส สุวรรโณโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
2. นายวศิน แสงหว้าโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
3. นางสาวอรดี หนองผือโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวามิล อุ่ยเต็กเค่งโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นประธานกรรมการ
2. นางสาวสลิลทิพย์ จงไกรจักรโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าวกรรมการ
3. นางสาวปิยะรัตน์ สำลีโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวสลิลทิพย์ จงไกรจักรโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าวประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะรัตน์ สำลีโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
3. นายวามิล อุ่ยเต็กเค่งโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวสุชาวลี เพชรดีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสลิลทิพย์ จงไกรจักรโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าวกรรมการ
3. นายฐาปนา แสงแป้นโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวสลิลทิพย์ จงไกรจักรโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าวประธานกรรมการ
2. นายฐาปนา แสงแป้นโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์กรรมการ
3. นายวามิล อุ่ยเต็กเค่งโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการ
4. นายธรรมรส สุวรรโณโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
5. นางสาวสุชาวลี เพชรดีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวามิล อุ่ยเต็กเค่งโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการ
2. นางสาวอรดี หนองผือโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายจงรักษ์ อุเสนโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวศิน แสงหว้าโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
2. นางพลอยนภัส ตุลยสุขธนกุลโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
3. นายวามิล อุ่ยเต็กเค่งโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเอกชัย เจ้ยทองโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
2. นายฐาปนา แสงแป้นโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์กรรมการ
3. นายบุญจิง ดวงธัมยาลโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธรรมรส สุวรรโณโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
3. นางสาววราวดี อินทระไชย์โรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. ผศ.บรรจง ชลวิโรจน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายวศิน แสงหว้าโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
3. นายวามิล อุ่ยเต็กเค่งโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการ
4. นางสาวอรดี หนองผือโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวสลิลทิพย์ จงไกรจักรโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าวกรรมการ
6. นางสาวปิยะรัตน์ สำลีโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
7. นายสมปอง คงอุ่นโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
8. นายเอกชัย เจ้ยทองโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
9. นายฐาปนา แสงแป้นโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์กรรมการ
10. นายจงรักษ์ อุเสนโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
11. นายดำรงค์ ถุงทองโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
12. นางพลอยนภัส ตุลยสุขธนกุลโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
13. นายบุญจิง ดวงธัมยาลโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
14. นายธรรมรส สุวรรโณโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
15. นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
16. นายคมศิษฐ์ ยืนยงโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
17. นางสาวสุชาวลี เพชรดีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
18. นางสาววราวดี อินทระไชย์โรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
19. นายอุปกิติ ศาสตร์เณรโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการ
20. นางสาวสุพรรณี โคตรสุโนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. ผศ.บรรจง ชลวิโรจน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาวลี เพชรดีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี โคตรสุโนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายธรรมรส สุวรรโณโรงเรียนบ้านหินช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี โคตรสุโนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฎฐพิชา หนูสมตนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ บัวพูลโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์กรรมการ
3. นางละม้าย โอวเจริญโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฎฐพิชา หนูสมตนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นางละม้าย โอวเจริญโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ บัวพูลโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญประภา สุวัตถิกุลโรงเรียนบ้านเขานางหงส์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญสุดา ติกขณาโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
3. นางสาวสมสกุล ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านราชกรูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญประภา สุวัตถิกุลโรงเรียนบ้านเขานางหงส์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญสุดา ติกขณาโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
3. นางสาวสมสกุล ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านราชกรูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางจุไรรัตน์ สงบประหยัดโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดาภา ศรีคล้ายโรงเรียนบ้านชาคลีกรรมการ
3. นางสาวแสงเดือน ทรงธรรมโรงเรียนสหายวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางจุไรรัตน์ สงประหยัดโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญสุดา พิกขณากรรมการ
3. นางแสงเดือน ทรงธรรมโรงเรียนสหายวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ พูลสวนโรงเรียนศรีอรุโณทัยประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ บุญเอื้อโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ ธนบัตรโรงเรียนบ้านเาฝาชีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางจิระพร อินทนาศักดิ์โรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. MissTayhwee Shongโรงเรียนหมิงซินกรรมการ
3. นายสุเทพ มาลัยส่งศรีโรงเรียนหมิงซินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสนิท ณ ระนองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายเจด็จ เฮ่าหนูโรงเรียนบ้านภูเขาทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัทธ์ธีรา อุตตราชโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
4. นางมิตรอารี ตันสกุลโรงเรียนบ้านบางริ้นกรรมการ
5. นางฐิติชญา คันธะเนตรโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60กรรมการ
6. นายชัยวัฒน์ ช่วยชาติโรงเรียนบ้านแหลมนาวกรรมการ
7. นายวิชิต ไชยฉิมโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
8. นางขนิษฐา รัตนสุนทรโรงเรียนประชาอุทิศกรรมการ
9. นางสาววรุณยุพา ชูจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
10. นายชัยยันต์ สุขแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
11. นายฮาดี รัตน์เยี่ยมโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
12. นางอรุณศรี ลิ่มสืบเชื้อโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
13. นายพิทักษ์ เพิ่มพูลโรงเรียนบ้านหาดทรายดำกรรมการ
14. นายสำราญ ศิริชาติโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
15. นายวุฒนา ทับแบนโรงเรียนบ้านทรายแดงกรรมการ
16. นายเอกรินทร์ เพชรกรดโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
17. นายวิรัช กัณหสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
18. นางสาววลัยพร อุ่มชัยโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
19. นางสาวปริณดา ณ ระนองโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
20. นางสาวมานิดา ซ้ายสุพรรณโรงเรียนบ้านหาดทรายดำกรรมการ
21. นางสาวพัชรี สงัดศรีโรงเรียนบ้านปลายคลองวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายสนิท ณ ระนองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายเจด็จ เฮ่าหนูโรงเรียนบ้านภูเขาทองรองประธานกรรมการ
3. นายสุขสำราญ ตันสกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายภัทรภาณุเดช สุทธิรัตน์รองนายกเทศมนตรีเมืองระนองกรรมการ
5. นายธีระพันธ์ ควรวินิจโรงเรียนบ้านบางกลางกรรมการ
6. นายประเสริฐ รักร่วมโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
7. นายสุพจน์ แก้วกับทองโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
8. นางสาวพัทธ์ธีรา อุตตราชโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
9. นายเสน่ห์ อัมพรวรรณโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
10. นางมิตรอารี ตันสกุลโรงเรียนบ้านบางริ้นกรรมการ
11. นางนภาพร หาญสนามโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
12. นางฐิติชญา คันธะเนตรโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60กรรมการ
13. นายชัยวัฒนื ช่วยชาติโรงเรียนบ้านแหลมนาวกรรมการ
14. นายเอกศักดิ์ มนัสชัยวรกุลโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
15. นายสมพร หลักทรัพย์โรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
16. นายวิชิต ไชยฉิมโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
17. นางขนิษฐา รัตนสุนทรโรงเรียนประชาอุทิศกรรมการ
18. นางสาววรุณยุพา ชูจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
19. นายสมบูรณ์ จันทรัตน์โรงเรียนบ้านปากแพรกกรรมการ
20. นายชัยยัณต์ สุขแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
21. นายฮาดี รัตน์เยี่ยมโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
22. นางอรุณศรี ลิ่มสืบเชื้อโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
23. ว่าที่ร้อยตรีหญิงประภาพร ศรีสุวรรณโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
24. นายพิทักษ์ เพิ่มพูนโรงเรียนบ้านหาดทรายดำกรรมการ
25. นายเอกพงษ์ บัวจันทร์โรงเรียนบ้านหาดทรายดำกรรมการ
26. นายจิรวัฒน์ บุญญวงศ์โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
27. นายสำราญ ศิริชาติโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
28. นายสาโรจน์ รอดสีเสนโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
29. นายวุฒนา ทับแบนโรงเรียนบ้านทรายแดงกรรมการ
30. นายวามิล อุ่ยเต็กเค่งโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการ
31. นายเอกรินทร์ เพชรกรดโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
32. นายวิรัช กัณหสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
33. นางสาวพัชรี สงัดศรีโรงเรียนบ้านปลายคลองวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสนิท ณ ระนองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายเจด็จ เฮ่าหนูโรงเรียนบ้านภูเขาทองรองประธานกรรมการ
3. นายสุขสำราญ ตันสกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายภัทรภาณุเดช สุทธิรัตน์รองนายกเทศมนตรีเมืองระนองกรรมการ
5. นายธีระพันธ์ ควรวินิจโรงเรียนบ้านบางกลางกรรมการ
6. นายประเสริฐ รักร่วมโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
7. นายสุพจน์ แก้วกับทองโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
8. นางสาวพัทธ์ธีรา อุตตราชโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
9. นายเสน่ห์ อัมพรวรรณโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
10. นางมิตรอารี ตันสกุลโรงเรียนบ้านบางริ้นกรรมการ
11. นางนภาพร หาญสนามโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
12. นางฐิติชญา คันธะเนตรโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60กรรมการ
13. นายชัยวัฒนื ช่วยชาติโรงเรียนบ้านแหลมนาวกรรมการ
14. นายเอกศักดิ์ มนัสชัยวรกุลโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
15. นายสมพร หลักทรัพย์โรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
16. นายวิชิต ไชยฉิมโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
17. นางขนิษฐา รัตนสุนทรโรงเรียนประชาอุทิศกรรมการ
18. นางสาววรุณยุพา ชูจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
19. นายสมบูรณ์ จันทรัตน์โรงเรียนบ้านปากแพรกกรรมการ
20. นายชัยยัณต์ สุขแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
21. นายฮาดี รัตน์เยี่ยมโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
22. นางอรุณศรี ลิ่มสืบเชื้อโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
23. ว่าที่ร้อยตรีหญิงประภาพร ศรีสุวรรณโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
24. นายพิทักษ์ เพิ่มพูนโรงเรียนบ้านหาดทรายดำกรรมการ
25. นายเอกพงษ์ บัวจันทร์โรงเรียนบ้านหาดทรายดำกรรมการ
26. นายจิรวัฒน์ บุญญวงศ์โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
27. นายสำราญ ศิริชาติโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
28. นายสาโรจน์ รอดสีเสนโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
29. นายวุฒนา ทับแบนโรงเรียนบ้านทรายแดงกรรมการ
30. นายวามิล อุ่ยเต็กเค่งโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการ
31. นายเอกรินทร์ เพชรกรดโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
32. นายวิรัช กัณหสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
33. นางสาวพัชรี สงัดศรีโรงเรียนบ้านปลายคลองวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสุภพ โพชนุกูลโรงเรียนบ้านสำนักประธานกรรมการ
2. นางยลดา น้ำจันทร์โรงเรียนบ้านบางมันกรรมการ
3. นายวันเฉลิม วุฒิวิศิษฏ์สกุลโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
4. นางสาวสุณี มะหะหมัดโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
5. นางสาวรุสนีดา พฤกษารัตน์โรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายสุภพ โพชนุกูลโรงเรียนบ้านสำนักประธานกรรมการ
2. นางยลลดา น้ำจันทร์โรงเรียนบ้านบางมันกรรมการ
3. นายวันเฉลิม วุฒิวิศิษฏ์สกุลโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
4. นางสาวสุณี มะหะหมัดโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
5. นางสาวรุสนีดา พฤกษารัตนืโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายชมพูนุช วัดขวางโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา บรรเทาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวเหนือสุชา อนันทกุลโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการ
4. นายพรศักดิ์ อุปการดีโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวจินตณา ตันติสาครเขตโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายปริญญา สุขวิสุทธิ์โรงเรียนมัชฌิมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางละออ วัดขวางโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย ขาวเนียมโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
4. นางสาวจริยาภรณ์ เพียรจัดโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
5. นางระรื่น ดิษฐ์ประดับโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายปริญญา สุขวิสุทธิ์โรงเรียนมัชฌิมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางละออ วัดขวางโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย ขาวเนียมโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
4. นางสาวจริยาภรณ์ เพียรจัดโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
5. นางระรื่น ดิษฐประดับโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางวันดี สุทธิศักดิ์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ ศิริชาติโรงเรียนหมิงซินกรรมการ
3. นางวิภา เทพพิชัยโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
4. นายมานิตย์ ชูสกุลโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ อ่อนคำโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางวันดี สุทธิศักดิ์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ ศิริชาติโรงเรียนหมิงซินกรรมการ
3. นางวิภา เทพพิชัยโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
4. นายมานิตย์ ชูสกุลโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ อ่อนคำโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางกาญจนา อู่เจริญโรงเรียนบ้านหินช้างประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย นนทสุวรรณ์โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)กรรมการ
3. นางสาวกรรณนิกา ศิรินนท์โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่งกรรมการ
4. นายคมเพชร ศรีไชยโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
5. นางสาวเกศินี วิสุทธิกุลโรงเรียนบ้านคลองของกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเนติพงษ์ หงส์คำโรงเรียนบ้านสองแพรกประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณนิกา ศิรินนท์โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่งกรรมการ
3. นางสาวเสาวภา ฉิมพาลีโรงเรียนกระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายภูชิต จินาเกตุโรงเรียนบ้านบางเบนประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย นนทสุวรรณ์โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)กรรมการ
3. นายไตเติ้ล โกยทองโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายพลากร ธีรกุลโรงเรียนบ้านท่าฉางประธานกรรมการ
2. นายคมเพชร ศรีไชยโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
3. นายสุริยกานต์ รักศิลป์โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพลากร ธีรกุลโรงเรียนบ้านท่าฉางประธานกรรมการ
2. นายคมเพชร ศรีไชยโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
3. นายสุริยกานต์ รักศิลป์โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวกรองการ แสงแก้วโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะนุช ท่านทรัพย์โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าวกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ พรหมเชียรรัตน์โรงเรียนบ้านควนไทรงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ เกตุแก้วโรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชปภา เพชรทองโรงเรียนบ้านควนไทรงามกรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ มั่นคงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายธีรภัทร ถิระโชติโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีประธานกรรมการ
2. นางวรรณรวี อนันต์นวัฒน์โรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
3. นายสืบสกุล แสงศรีเมืองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ แสงสุวรรณโรงเรียนมัชฌิมวิทยากรรมการ
5. นายณัฐพล หทัยเมธาโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายอดิเทพ วิชิตโรงเรียนอนุบาลระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวกรองการ แสงแก้วโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60กรรมการ
3. นายนันทพงศ์ วิเชียรฉายโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายบัญชา เกตุแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัดดา จันทร์ค้อมโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
3. นายเอกฉัตร แคว้นโอฬารโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางปรัชญาพร ตุ้ยเต็มวงศ์โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ประธานกรรมการ
2. นางเยาลักษณ์ พิกุลทองโรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการ
3. นายขันติชัย สาลีโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายกุมเรศ วัชโรสินธุ์โรงเรียนบ้านบางหินประธานกรรมการ
2. นางจันทร์จิรา ทองพลอยโรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)กรรมการ
3. นางสาวศิริขวัญ มานะกล้าโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายษณกร เสนาะเสียงสพป.ระนองประธานกรรมการ
2. นายกุมเรศ วัชโรสินธุ์โรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
3. นายเอกฉัตร แคว้นโอฬารโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
4. นายอดิเทพ วิชิตโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
5. นายปรีชาพล ทองพลอยสพป.ระนองกรรมการ
6. นายภูชิต จินาเกตุโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายษณกร เสนาะเสียงสพป.ระนองประธานกรรมการ
2. นายกุมเรศ วัชโรสินธุ์โรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
3. นายเอกฉัตร แคว้นโอฬารโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
4. นายอดิเทพ วิชิตโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
5. นายปรีชาพล ทองพลอยสพป.ระนองกรรมการ
6. นายภูชิต จินาเกตุโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายษณกร เสนาะเสียงสพป.ระนองประธานกรรมการ
2. นายกุมเรศ วัชโรสินธุ์โรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
3. นายเอกฉัตร แคว้นโอฬารโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
4. นายอดิเทพ วิชิตโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
5. นายปรีชาพล ทองพลอยสพป.ระนองกรรมการ
6. นายภูชิต จินาเกตุโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายษณกร เสนาะเสียงสพป.ระนองประธานกรรมการ
2. นายกุมเรศ วัชโรสินธุ์โรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
3. นายเอกฉัตร แคว้นโอฬารโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
4. นายอดิเทพ วิชิตโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
5. นายปรีชาพล ทองพลอยสพป.ระนองกรรมการ
6. นายภูชิต จินาเกตุโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายษณกร เสนาะเสียงโรงเรียนสพป.ระนองประธานกรรมการ
2. นายเอกฉัตร แคว้นโอฬารโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
3. นายอดิเทพ วิชิตโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
4. นายปรีชาพล ทองพลอยสพป.ระนองกรรมการ
5. นายภูชิต จินาเกตุโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายษณกร เสนาะเสียงสพป.ระนองประธานกรรมการ
2. นายเอกฉัตร แคว้นโอฬารโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
3. นายอดิเทพ วิชิตโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
4. นายปรีชาพล ทองพลอยสพป.ระนองกรรมการ
5. นายภูชิต จินาเกตุโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายษณกร เสนาะเสียงโรงเรียนสพป.ระนองประธานกรรมการ
2. นายกุมเรศ วัชโรสินธุ์โรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
3. นายเอกฉัตร แคว้นโอฬารโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
4. นายอดิเทพ วิชิตโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
5. นายปรีชาพล ทองพลอยสพป.ระนองกรรมการ
6. นายภูชิต จินาเกตุโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายษณกร เสนาะเสียงสพป.ระนองประธานกรรมการ
2. นายกุมเรศ วัชโรสินธุ์โรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
3. นายเอกฉัตร แคว้นโอฬารโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
4. นายอดิเทพ วิชิตโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
5. นายปรีชาพล ทองพลอยสพป.ระนองกรรมการ
6. นายภูชิต จินาเกตุโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายจักรกฤษณ์ สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านขจัดภัยประธานกรรมการ
2. นางจินตนา คันทรคาธโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นายสุเมธ สียางนอกโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยากรรมการ
4. นางสุภาพร หาญสนามโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางสาวนฤมล ตะโฉโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านขจัดภัยประธานกรรมการ
2. นางจินตนา จันทรคาธโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นายสุเมธ สียางนอกโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยากรรมการ
4. นางสุภาพร หาญสนามโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางสาวนฤมล ตะโฉโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสมโภชน์ เพิงมากโรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ประธานกรรมการ
2. นางธีรดา อินทร์พรหมโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางสาวณัชปภา เพชรทองโรงเรียนบ้านควนไทรงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมโภชน์ เพิงมากโรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ประธานกรรมการ
2. นางธีรดา อินทร์พรหมโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางสาวณัชปภา เพชรทองโรงเรียนบ้านควนไทรงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางชาลี คธาเพ็ชรโรงเรียนบ้านห้วยเสียดประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชกุล ภุ่ระย้าโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
3. นางจีรวรรณ ชนสุตโรงเรียนบ้านบางนอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางชาลี คธาเพ็ชรโรงเรียนบ้านห้วยเสียดประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชกุล ภู่ระย้าโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
3. นางสาวเกศสุดา มีแสงโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางอันน์ทิพย์ ดุสิตพันธ์โรงเรียนบ้านบางนอนประธานกรรมการ
2. นายเสฐียร จันทะมูลโรงเรียนบ้านคลองของกรรมการ
3. นายปัญญา แกล้วกล้าสพป.ระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอันน์ทิพย์ ดุสิตพันธ์โรงเรียนบ้านบางนอนประธานกรรมการ
2. นายเสฐียร จันทะมูลโรงเรียนบ้านคลองของกรรมการ
3. นายปัญญา แกล้วกล้าสพป.ระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุนิพนธ์ เซ่งล่ายโรงเรียนบ้านหนองจิกประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณระพี ไทยเกื้อโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่งกรรมการ
3. นางจริยาภรณ์ เพียรจัดโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
4. นายธนวัตน์ จันชูโรงเรียนบ้านคลองของกรรมการ
5. นางสมมิตร จรัสบุษราคัมโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุนิพนธ์ เซ่งล่ายโรงเรียนบ้านหนองจิกประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณระพี ไทยเกื้อโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่งกรรมการ
3. นางจริยาภรณ์ เพียรจัดโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
4. นายธนวัตน์ จันชูโรงเรียนบ้านคลองของกรรมการ
5. นางสมมิตร จรัสบุษราคัมโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุธาทิพย์ จูงศิริโรงเรียนบ้านเกาะเหลาประธานกรรมการ
2. นางสาวออมจิตร พรหมมุณีโรงเรียนบ้านเขาฝาชีกรรมการ
3. นางเพ็ญพิชชา ช่วยเจริญโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุธาทิพย์ จูงศิริโรงเรียนบ้านเกาะเหลาประธานกรรมการ
2. นางสาวออมจิตร พรหมมุณีโรงเรียนบ้านเขาฝาชีกรรมการ
3. นางเพ็ญพิชชา ช่วยเจริญโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสุภาวดี นาควิเชียรโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ จูงศิริโรงเรียนบ้านเกาะเหลากรรมการ
3. นางสุจิตรา กะการดีโรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุภาวดี นาควิเชียรโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ จูงศิริโรงเรียนบ้านเกาะเหลากรรมการ
3. นางสุจิตรา กะการดีโรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางมณฑา อวยชัยโรงเรียนมัชฌิมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสรัญญา วงศ์กุลโชติโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่งกรรมการ
3. นางลัดดา ทองสะพรั่งโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางมณฑา อวยชัยโรงเรียนมัชฌิมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสรัญญา วงศ์กุลโชติโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่งกรรมการ
3. นางลัดดา ทองสะพรั่งโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางพัษราภรณ์ สงวนรัตน์โรงเรียนบ้านปลายคลองประธานกรรมการ
2. นางรติรัตน์ ชูชื่นโรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
3. นางนาตยา แกล้วกล้าโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพัษราภรณ์ สงวนรัตน์โรงเรียนบ้านปลายคลองประธานกรรมการ
2. นางรติรัตน์ ชูชื่นโรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
3. นางนาตยา แกล้วกล้าโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางประทิน พิทักษ์จักรพิภพโรงเรียนอนุบาลระนองประธานกรรมการ
2. นางนพวรรณ วังน้อยโรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์รองประธานกรรมการ
3. นางสุภัสสรา กาญจโนภาสโรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
4. นางสาวชุติมันต์ ดำมีโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
5. นางชุลีวรรณ สำเนียงหวานโรงเรียนบ้านควนไทรงามกรรมการ
6. นางจิราภรณ์ รัตนพรโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
7. นางสาวสุภัทรารัตน์ จุไรโรงเรียนหมิงซินกรรมการ
8. นางสาวเพ็ญจิดาภา ฮั่นโต่นโรงเรียนบ้านควนไทรงามกรรมการ
9. นางสาวพัชรีย์ จันทร์ส่งแก้วโรงเรียนบ้านเขาฝาชีกรรมการ
10. นางจันจิรา หอมหวนโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
11. นางสาวปณพร เขียวหวานโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการ
12. นางสุุนีรัตน์ ผุดวรรณาโรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
13. นางสาวอรวรรณ ยวงจันทร์โรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
14. นางสาวขวัญตา ตนคลังโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
15. นางสาวกนกวรรณ กันทะมาโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
16. นางสาวกชกร เหมทานนท์โรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการ
17. นางปวีณา มณีรัตน์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
18. นางอนุรี กรีมละโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
19. นางสาวสุกัญญา ใจเย็นโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
20. นางยุพิน หนูม่วงโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าวกรรมการ
21. นางสาวบุษบา จำปาหอมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
22. นางจินดา จงเจริญโรงเรียนบ้านบางริ้นกรรมการ
23. นางสาวธัญฑ์สุภัค พรหมทองโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
24. นางจุฬาลักษณ์ วีรวงศ์วิวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางจีระนุช จอกถมโรงเรียนบ้านหินช้างประธานกรรมการ
2. นางฐิติชญา คันธะเนตรโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60รองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนพร สืบกระพันธ์โรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
4. นางสาวสุวรรณี ผอมคงโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
5. นางสาวสราลี สือมะโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
6. นางจันเทวี สุขวิสุทธิ์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
7. นางอลิศา โนรัตน์โรงเรียนหมิงซินกรรมการ
8. นางสายสุนีย์ ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านควนไทรงามกรรมการ
9. นางวรรณดา ภุมรินทร์โรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
10. นางลัดดา พรมมัณธุ์โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่งกรรมการ
11. นางสาวยุวธิดา เพชรคงโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60กรรมการ
12. นางจรินทร์ เพิงมากโรงเรียนบ้านทรายแดงกรรมการ
13. นางสาวณัฐพร จัดสวยโรงเรียนบ้านเกาะพยามกรรมการ
14. นางสาวพัฒนา ผึ่งผายโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
15. นางสาวแคทสุลียา บุญรัตน์โรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
16. นางองุ่น สาหล้าเลิศโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
17. นางสาวสมใจ ประสงค์ผลโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
18. นางจันทร์เพ็ญ คลี่ขยายโรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อยกรรมการ
19. นางกนกพร เสียงเลิศโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
20. นางนิรนุช ศรีโพธิ์โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
21. นางสาววัลลีย์ พิศแลงามโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
22. นางสาวกัลยาณี หลั่งทองโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
23. นางสาวจุตติมา สมไทยโรงเรียนอนุบาลดวงกมลกรรมการ
24. นางสาวชมพูนุท ธนบัตรโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
25. นางปาลิดา ชัยสวัสดิ์โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
26. นางสุภาวดี แก้วพินิจโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
27. นางพรพิมล วรโยธาโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
28. นางนุชนาฎ ชัยรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าวกรรมการ
29. นางสาวสุภาวดี แดงนุพัฒน์โรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
30. นางสาวอมิตตา มีแก้วโรงเรียนบ้านชาคลีกรรมการ
31. นางกานต์พิชชา สายจิตรื่นโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
32. นางสาวจินตณา ตันติสาครเขตโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางจงจินต์ หะยีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวฟาร์ดีล๊ะ หะมะโรงเรียนบ้านบางกลางกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา สอสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจงจินต์ หะยีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวฟาร์ดีล๊ะ หะมะโรงเรียนบ้านบางกลางกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา สอสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจงจินต์ หะยีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวฟาร์ดีล๊ะ หะมะโรงเรียนบ้านบางกลางกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา สอสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางจงจินต์ หะยีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวฟาร์ดีล๊ะ หะมะโรงเรียนบ้านบางกลางกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา สอสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกุลญารัตน์ พรหมเทพโรงเรียนบ้านนกงางประธานกรรมการ
2. นางสาวธารินี ฐิตินันท์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางสุวรัตน์ วิทยชาญวิฑูรโรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวธารินี ฐิตินันท์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางสุวรัตน์ วิทยชาญวิฑูรโรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
3. นางกุลญารัตน์ พรหมเทพโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางทัศนา โรยสุวรรณโรงเรียนบ้านสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวนูรีหยะ เก็มเด็นโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ ใจดีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางทัศนา โรยสุวรรณโรงเรียนบ้านสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวนูรีหยะ เก็มเด็นโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ ใจดีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวนงลักษณ์ ทองเขียวโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่งประธานกรรมการ
2. นางปานใจ แคล้วภัยโรงเรียนบ้านหาดจิกกรรมการ
3. นางสาวพิณณิตา หนูอินทร์โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวนงลักษณ์ ทองเขียวโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่งประธานกรรมการ
2. นางปานใจ แคล้วภัยโรงเรียนบ้านหาดจิกกรรมการ
3. นางปราณี วิเศษโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนงลักษณ์ ทองเขียวโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่งประธานกรรมการ
2. นางปานใจ แคล้วภัยโรงเรียนบ้านหาดจิกกรรมการ
3. นางสาวพิณณิตา หนูอินทร์โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายจตุพร พิณแก้วโรงเรียนบ้านหาดทรายดำประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ แก้วชูใสโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
3. นางบุปผา ใจเปี่ยมโรงเรียนบ้านสองพี่น้องกรรมการ
4. นางปราณี วิเศษโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
5. นางณฐอร จิวานิชโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
6. นายนราวิชญ์ ติระพัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายจรุพร พิณแก้วโรงเรียนบ้านหาดทรายดำประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ แก้วชูใสโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
3. นางบุปผา ใจเปี่ยมโรงเรียนบ้านสองพี่น้องกรรมการ
4. นางปราณี วิเศษโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
5. นางณฐอร จิวานิชโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
6. นายนราวิชญ์ ติระพัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายจตุพร พิณแก้วโรงเรียนบ้านหาดทรายดำประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ แก้วชูใสโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
3. นางบุปผา ใจเปี่ยมโรงเรียนบ้านสองพี่น้องกรรมการ
4. นางปราณี วิเศษโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
5. นางณฐอร จิวานิชโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
6. นายนราวิชญ์ ติระพัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายจตุพร พิณแก้วโรงเรียนบ้านหาดทรายดำประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ แก้วชูใสโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
3. นางบุปผา ใจเปี่ยมโรงเรียนบ้านสองพี่น้องกรรมการ
4. นางปราณี วิเศษโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
5. นางณฐอร จิวานิจโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
6. นายนราวิชญ์ ติระพัฒน์โรงเรียนเกาะสินไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจตุพร พิณแก้วโรงเรียนบ้านหาดทรายดำประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ แก้วชูใสโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
3. นางบุปผา ใจเปี่ยมโรงเรียนบ้านสองพี่น้องกรรมการ
4. นางปราณี วิเศษโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
5. นายณฐอร จิวานิชโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
6. นายนราวิชญ์ ติระพัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจตุพร พิณแก้วโรงเรียนบ้านหาดทรายดำประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ แก้วชูใสโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
3. นางบุปผา ใจเปี่ยมโรงเรียนบ้านสองพี่น้องกรรมการ
4. นางปราณี วิเศษโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
5. นางณฐอร จิวานิชโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
6. นายนราวิชญ์ ติระพัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายจตุพร พิณแก้วโรงเรียนบ้านหาดทรายดำประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ แก้วชูใสโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
3. นางบุปผา ใจเปี่ยมโรงเรียนบ้านสองพี่น้องกรรมการ
4. นางปราณี วิเศษโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
5. นางณฐอร จิวานิชโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
6. นายนราวิชญ์ ติระพัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางบุศรินทร์ นาคอุบลโรงเรียนบ้านเกาะสินไหประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ สุวรรณจำรูญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
3. นางสาวมาธวี เกิดทรัพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุศรินทร์ นาคอุบลโรงเรียนบ้านเกาะสินไหประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ สุวรรณจำรูญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
3. นางสาวมาธวี เกิดทรัพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางบุศรินทร์ นาคอุบลโรงเรียนบ้านเกาะสินไหประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ สุวรรณจำรูญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
3. นางสาวมาธวี เกิดทรัพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุศรินทร์ นาคอุบลโรงเรียนบ้านเกาะสินไหประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ สุวรรณจำรูญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
3. นางสาวมาธวี เกิดทรัพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบุศรินทร์ นาคอุบลโรงเรียนบ้านเกาะสินไหประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ สุวรรณจำรูญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
3. นางสาวมาธวี เกิดทรัพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางบุศรินทร์ นาคอุบลโรงเรียนบ้านเกาะสินไหประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ สุวรรณจำรูญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
3. นางสาวมาธวี เกิดทรัพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางโศรณี โต๊ะเอ็มโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกประธานกรรมการ
2. นางจารีภรณ์ อักษรพันธ์โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)กรรมการ
3. นางแพรวพรรณ รวมสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเสาวรส ภู่ทองโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวสราวดี สุขหมื่นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางถาวร นิจจันทร์พันศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเสาวรส ภู่ทองโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวสราวดี สุขหมื่นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางถาวร นิจจันทร์พันศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศรีสาคร อรรถกิจเจริญโรงเรียนอนุบาลระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวกรกต ตันเก็งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางสาวรัตติกาล ช่วยเชิดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย จุลพลโรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)ประธานกรรมการ
2. นายอุสมาน หมานจิตต์โรงเรียนบ้านหาดทรายดำกรรมการ
3. นางสาวฤดี บัวหลวงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย จุลพลโรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)ประธานกรรมการ
2. นายอุสมาน หมานจิตต์โรงเรียนบ้านหาดทรายดำกรรมการ
3. นางสาวฤดี บัวหลวงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย จุลพลโรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)ประธานกรรมการ
2. นายอุสมาน หมานจิตต์โรงเรียนบ้านหาดทรายดำกรรมการ
3. นางสาวฤดี บัวหลวงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย จุลพลโรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยารัตน์ นิยมไทยโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางสาวฤดี บัวหลวงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเกศสุดา มีแสงโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกประธานกรรมการ
2. นางศรีสาคร อรรถกิจเจริญโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
3. นายกิตติ์รัฐ ภู่เสมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนิลชฎา หีบเพชรโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา แซะแดงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางสาวขวัญเดือน ชยุติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิลชฎา หีบเพชรโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา แซะแดงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางสาวขวัญเดือน ชยุติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนิลชฎา หีบเพชรโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา แซะแดงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางสาวขวัญเดือน ชยุติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวดาริกา ขุนพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวรุสนี หาญจิตร์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางสาวฐิติพร สิมสวัสดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวดาริกา ขุนพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวรุสนี หาญจิตร์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางสาวฐิติพร สิมสวัสดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]